Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2016/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2016
z dnia 14 stycznia 2017 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Uchwałą nr UZ 59/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 20 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2016 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2016 roku. Zasady prowadzenia Wikigrantów w 2016 roku określał Regulamin Wikigrantów przyjęty uchwałą Zarządu nr UZ 23/2015 z dnia 24 marca 2015 roku.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Karol007, Tar Lócesilion i Wiktoryn. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Karol007 ustąpił w czerwcu 2016 roku w związku z powołaniem w skład Komisji Rewizyjnej. Na podstawie uchwały Zarządu nr UZ 24/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku członkiem Komisji Wikigrantów na pozostałą część 2016 roku został w jego miejsce Ented.

Opis wniosków złożonych w 2016 roku

Do Komisji Wikigrantów w 2016 roku wpłynęło 57 wniosków wobec takiej samej liczby wniosków w trakcie okresu rozliczeniowego w 2015 roku.

Wnioski złożyło 27 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2015 roku – 31 użytkowników). 1 osoba złożyła 10 wniosków, 1 osoba złożyła 6 wniosków, 2 osoby złożyły po 4 wnioski, 1 osoba złożyła 4 wnioski, w tym 3 wspólnie z inną osobą, 1 osoba złożyła 3 wnioski, 6 osób złożyło po 2 wnioski, 14 osób złożyło po 1 wniosku.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 54 wniosków (95%). Jeden wniosek został wycofany po podjęciu przez Komisję decyzji o przyznaniu dofinansowania. Wobec tego skierowane do faktycznej realizacji zostały 53 wnioski.

1 wniosek (WG 2016-13) został przekazany zgodnie z właściwością Zarządowi Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dotyczył organizacji warsztatów, co nie mieściło się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów). 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę przed podjęciem przez Komisję decyzji, 1 wniosek został odrzucony, decyzja o odrzuceniu została uzasadniona na stronie wniosku WG 2016-27.

53 zaakceptowane i skierowane do realizacji wnioski dotyczyły następujących projektów Wikimedia:

  • Commons i Wikipedii – 26 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Commons i Wikinews – 4 wnioski (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz opublikowanie fotoreportażu);
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 12 wniosków (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem rozbudowy artykułów w Wikipedii);
  • Wikisłownika – 4 wnioski (dostęp do słowników);
  • Wikiźródeł – 7 wniosków (głównie pozyskanie skanów, a także sfinansowanie nagrania).

Zaakceptowane wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 13,8 PLN do 1280 PLN. Średnia wartość dofinansowania (dla 53 wniosków) wyniosła 267,86 PLN. Komisja przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 14 196,70 PLN. Kwota ta może zostać nieznacznie skorygowania z uwagi na fakt, iż proces rozliczenia niektórych grantów nie został zakończony na dzień sporządzania raportu.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów (w 2016 roku do 250 PLN) zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego (część wniosków została złożonych w czwartym kwartale 2016 roku, realizacja części projektów została zaplanowana, przedłużona lub w porozumieniu z Komisją Wikigrantów przesunięta także na czas wykraczający poza okres sprawozdawczy). Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród 53 wniosków zaakceptowanych i skierowanych do realizacji w 2016 roku – 37 projektów zostało już uznanych za zakończone. Efektem dotychczasowym grantów jest około 1130 artykułów zilustrowanych, nowych, rozbudowanych, poprawionych lub uźródłowionych w polskojęzycznej Wikipedii, około 7000 plików załadowanych na Commons, 700 haseł w Wikisłowniku, 1 nagranie wierszy, 4 reportaże na Wikinews, a także około 100 książeczek/książek zeskanowanych i w większości już opracowanych na Wikiźródłach.

Pozostałe informacje

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą projektowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu. Przyznane w 2016 roku dofinansowanie nie przekroczyło limitu 20 000 PLN. Komisja nie otrzymywała sygnałów i skarg ze strony wnioskodawców dotyczących kwestii rozliczeń. Komisja pozostawała do dyspozycji wnioskodawców i osób zainteresowanych złożeniem wniosku, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania.

Oceniając dotychczasowe funkcjonowanie Regulaminu Wikigrantów, Komisja uznała, że spełnia on swoją rolę i nie proponowała wprowadzania dalszych zmian na potrzeby Wikigrantów w 2017 roku. Ponadto Komisja prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Podsumowując rok 2016, Komisja Wikigrantów wskazuje, że utrzymuje się wysoka liczba składanych wniosków, nastąpił wzrost liczby wniosków, w których przyznano dofinansowanie, jak też średnia wysokość dofinansowania. Niewielkiemu zmniejszeniu uległa liczba wnioskodawców. Widocznemu zmniejszeniu uległa liczba wniosków na zakup publikacji na potrzeby Wikipedii, niemniej może to wynikać również z tego, że dużą rolę w tym zakresie w 2016 roku pełniły takie projekty jak Tygodnie Tematyczne i CEE Spring 2016. W przypadku tzw. grantów związanych z wyjazdami Komisja konsekwentnie dąży do egzekwowania zaleceń wykorzystywania pozyskanego materiału fotograficznego w projektach Wikimedia (zwłaszcza Wikipedii). Pozytywnie należy w 2016 roku ocenić przyrost wniosków składanych przez edytorów Wikiźródeł i Wikisłownika. Komisja również uważa co do zasady za niecelowe wspieranie projektów nieefektywnych i nierozwojowych typu Wikinews.

Komisja stoi na stanowisku, że Wikigranty stanowią stały i istotny projekt Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja, podobnie jak w poprzednich latach, również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 5 za w głosowaniu poprzez e-mail, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.