Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2022/Zarząd

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa strona prezentuje role w Zarządzie oraz sylwetki kandydatów/datek. Uważamy, że zarówno kandydaci/tki powinni wiedzieć, do jakich ról kandydują, jak i członkowie powinni wiedzieć, jak kandydaci/tki wyobrażają sobie swoją pracę w Zarządzie.

Zachęcamy kandydatów/tki do deklarowania, na jakie stanowiska kandydują, dlaczego uważają, że będą dobrze pełnili swoje role oraz jakie doświadczenie posiadają do pełnienia tej roli w naszej organizacji.

W związku z ustaleniami podczas Wzlotu, uprasza się chętne do kandydowania osoby do zgłaszania swoich kandydatur, dla poszanowania czasu członków Stowarzyszenia.

 • Członkowie Stowarzyszenia są zachęcani do zgłaszania swojego poparcia dla zgłoszonych kandydatów.
 • Strona dyskusji niniejszej strony może służyć również do zadawania pytań kandydatom.
 • Głos w dyskusji mają przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia – komentarze innych osób mogą zostać niedopuszczone.
 • Udział w niniejszej procedurze jest nieobowiązkowy – zarówno dla osób kandydujących, jak i pozostałych członków i członkiń.

Kandydaci[edytuj]

Kandydaci na stanowiska wymagane statutem Stowarzyszenia Wikimedia Polska (WMPL)[1]:

 • Kandydaci na stanowisko Prezesa:
  • Tomasz Wszeborowski (Gdarin)
 • Kandydaci na stanowisko/-a Wiceprezesa:
 • Kandydaci na stanowisko Sekretarza:
  • Brak
 • Kandydaci na stanowisko Skarbnika:
  • Marek Bukowski (Marcello002)
 • Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu (opcjonalne):
  • Brak

Rola zarządu[edytuj]

Zarząd odpowiada za czuwanie nad całością działalności Stowarzyszenia. Posiada również bezpośredni wpływ na:

 • współpracę międzynarodową z organizacjami Wikimedia (w tym Wikimedia Foundation),
 • współpracę z podobnymi organizacjami w kraju,
 • zarządzanie finansami organizacji,
 • zgodność z prawem (compliance),
 • zatrudnianie pracowników (w tym dyrektora),
 • wsparcie osób zaangażowanych w organizację,
 • koordynowanie zadaniami.
Co wiąże się z członkostwem w Zarządzie?
Zarząd
Kierowanie całokształtem działalności WMPL
Nadzór nad pracownikami oraz organizacją
Odpowiedzialność prawna za własne i cudze działania
Odpowiedzialność do wysokości całego swojego majątku za działania Stowarzyszenia
Odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków oraz organami prawa
Głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał Zarządu
Imię, nazwisko, PESEL oraz adres do doręczeń publicznie ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zadania członków Zarządu[edytuj]

Zadania podstawowe (priorytetowe)[edytuj]

Członkowie Zarządu:

 1. na bieżąco, z intensywnością zależną od pory roku, zadań osobistych i chęci (aktywność 5-10 godzin w tygodniu zazwyczaj wystarcza):
  1. powinni uczestniczyć w zebraniach Zarządu,
  2. powinni wykonywać zadania przypisane do funkcji (w szczególności: Prezes, Sekretarz, Skarbnik, zadania zgodnie z podziałem zadań)
  3. powinni kierować wykonaniem planu rocznego – zwłaszcza poprzez przyjmowanie lub odrzucanie przedstawianych im przez pracowników i dyrektora projektów lub pomysłów, monitorując wykonanie budżetu,
  4. powinni dbać o dobrostan Stowarzyszenia, realizację statutu i strategii oraz planowanie na kolejne okresy,
  5. mogą mentorować pracowników i przekazywać im opinie, w szczególności wspierać rozwój pracowników.
 2. raz na kwartał: powinni aktywnie uczestniczyć w sesjach prezentacji dyrektora i pracowników o stanie wykonania planu rocznego i bieżących korektach[2]
 3. raz na pół roku: powinni brać udział w dyskusji na temat wykonania planu rocznego oraz zadecydować o jego ewentualnej zmianie (przy wsparciu pracowników i dyrektora)[3],
 4. raz w roku:
  1. na koniec roku: powinni przygotować (z pomocą dyrektora i pracowników) projekt planu i budżetu rocznego, dbając, by plan i budżet były spójne, realistyczne i ułożone gospodarnie,
  2. na koniec roku: powinni dokonać oceny pracowników (w tym dyrektora) i zadecydować o zmianach płacowo-kadrowych,
  3. powinni przyjąć i podpisać sprawozdanie finansowe,
  4. powinni weryfikować projekty sprawozdań z działalności WMPL (dla Walnego, organów państwowych czy WMF),
  5. powinni weryfikować projekty wniosków grantowych,
  6. powinni proponować rozwój planu rocznego (oraz wieloletniego) – w trakcie corocznego spotkania strategicznego Zarządu i pracowników
  7. powinni zgłaszać pomysły działań wieloletnich[4].

W ramach pełnienia swoich obowiązków dyrektor i pracownicy informują Zarząd o postępie spraw, pracy bieżącej oraz o innych istotnych kwestiach, szczególnie wymagających podjęcia decyzji. Członkowie Zarządu nie powinni bezpośrednio nadzorować pracy pracowników oraz nie wydają im poleceń niezwiązanych z planem rocznym[5].

Zadania o niższym priorytecie[edytuj]

W ramach działalności w WMPL członkowie Zarządu:

 1. kierują rozpoznawaniem potrzeb, grup odbiorców oraz dbają o skuteczność działań,
 2. zwracają uwagę na ważne informacje związane z przypisanymi im obszarami, przekazują Zarządowi informacje, które mogą być interesujące z perspektywy innych obszarów i pytają o takie informacje,
 3. informują resztę Zarządu na bieżąco, a jeśli to możliwe, to z wyprzedzeniem, o absencji i niedyspozycjach,
 4. informują dyrektora o ew. problemach w pracy pracowników wymagających rozmów lub interwencji – Członkowie Zarządu nie prowadzą samodzielnych interwencji bez wiedzy dyrektora (bezpośredniego przełożonego[6]) oraz całego Zarządu,
 5. informują Zarząd i dyrektora, w jakie projekty są zaangażowani oraz w jakich rolach (starają się odróżniać swoją rolę liderską[7] od pomocniczej[8]),
 6. dbają o przekazywanie ważnych informacji grupom odbiorców,
 7. dbają o rozwój własny i zarządu.

Wykonanie decyzji zasadniczo nie należy do roli członka Zarządu. Do wykonania decyzji Stowarzyszenie staramy się angażować osoby spoza Zarządu (dyrektor, pracownicy, wolontariusze, podmioty zewnętrzne).

Co Stowarzyszenie zapewnia członkom Zarządu[edytuj]

Stowarzyszenie chce angażować wolontariuszy. Nie chce ich przeciążać ani zbytnio stresować. Zamiast „satysfakcjonującej płacy”[9] oferujemy coś innego:

 1. wiedza i kompetencje:
  1. wprowadzenie w rolę: przedstawienie stanu Stowarzyszenia, sposobu i stylu współpracy, planów,
  2. wsparcie wiedzą co do długoterminowego kierunku rozwoju Stowarzyszenia,
  3. rozwój kompetencji (w tym szkolenia według indywidualnych potrzeb),
  4. raporty, dokumentację, archiwa potrzebne do podejmowania decyzji;
 2. adekwatny do roli dostęp do środowiska Wikimediów (w tym ew. wprowadzenie w struktury międzynarodowe) oraz publiczne uznanie dla pracy dla Stowarzyszenia;
 3. wsparcie współpracowników, w tym (idealnie) dwóch zastępców i „drugiej pary oczu”, która konsultuje w razie potrzeby;
 4. oprogramowanie:
  1. dostęp i szkolenie z narzędzi do zdalnej pracy zespołowej, w tym: Slack, Asana, skrzynka e-mail, prywatny dysk w chmurze, kalendarz,
  2. uprawnienia techniczne: uprawnienia na wiki Stowarzyszenia, w razie potrzeby także na innych stronach i kanałach komunikacji;
 5. budżet na realizację własnych pomysłów;
 6. w razie potrzeby:
  1. sprzęt (laptop, telefon, drukarka/skaner, sprzęt do telekonferencji, kwalifikowany podpis elektroniczny),
  2. pełnomocnictwo Zarządu,
  3. budżet wyjazdowy;
 7. osobisty komfort pracy:
  1. prawo do odpoczynku, w tym dłuższych nieobecności;
  2. planowanie z dogodnym wyprzedzeniem,
  3. w planach: przestrzeń do współpracy (fizyczna przestrzeń spotkań w biurze Stowarzyszenia, logistyczne ułatwienia dojazdu, dostęp do serwisów telekonferencji i pracy zdalnej).

Wakujące role i kandydaci[edytuj]

Poniższe opisy roli odpowiadają zadaniom realizowanym w kadencji 2018–2020 oraz 2020–2022. Nadchodzący Zarząd może zdecydować się na zmianę podziału obowiązków.

Prezes[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Wobec wszystkich współpracowników działa jak ostateczna instancja poniżej Walnego. Unikać roli „libero” i dąży do roli „trenera” – oznacza to m.in. troskę o priorytety i wizję, wsparcie kompetencyjno-pomysłowe (mentoring). Większość codziennych zadań jest delegowana innym członkom Zarządu.

Zajmuje się w szczególności:

 • komunikowaniem generalnych kierunków działań,
 • całościowym przygotowaniem i wykonaniem strategii, planu rocznego i budżetu:
  • syntezą potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów oraz akceptacją tych propozycji,
  • uzupełnieniem luk, walidacją metryk, akceptacją BSC,
 • opieką nad ZZ (zarządzanie zespołem),
 • reprezentacją (w tym współpracą z innymi organizacjami Wikimedia oraz podobnymi organizacjami krajowymi).

Kandydat 1: Tomasz Wszeborowski (Gdarin)[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Witajcie. Jestem wikipedystą od prawie 20 lat (pierwsza edycja na enwiki 23 XI 2002 roku). Od lat pełnię na Polskiej Wikipedii różne role, jestem m.in. administratorem i członkiem Komitetu Arbitrażowego. Dbam nie tylko o jakość haseł (role opiekuna poczekalni i sprawdzającego hasła wyróżnione), ale także o dobrą atmosferę w projekcie. Znam dobrze społeczność wikipedystów, a poprzez edycje w projektach siostrzanych, także wikimedian z innych projektów.

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Wydziału Nauk Społecznych tej uczelni. Na tym drugim wydziale uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: nauki o polityce). Przez wiele lat pracowałem na różnych uczelniach wyższych jako wykładowca (w tym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku), prowadziłem także działalność gospodarczą. Lubię pracować z ludźmi i osiągać wspólnie ustalone cele.

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Członkiem Stowarzyszenia zostałem w 2017 roku. Angażowałem się w pomoc przy organizacji konkursów edycyjnych, a także przy organizacji konferencji i spotkań lokalnych. W latach 2020–2021 pełniłem rolę członka Zespołu Zarządczego odpowiedzialnego za wsparcie społeczności. W tym czasie poznałem z bliska różne aspekty zarządzania Stowarzyszeniem. Znam silne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia. Mam sporo pomysłów na jej rozwój, a moją największą zaletą jest otwartość i gotowość na współpracę ze wszystkimi członkami i sympatykami WMPL, bo głęboko wierzę w to, że tylko zasypanie podziałów i wygaszenie istniejących konfliktów pozwoli nam skutecznie realizować nasze cele. Podzieleni i zniechęceni nie osiągniemy tego, co możemy zdziałać razem. Chciałbym pomóc odnaleźć nam wszystkim ten entuzjazm i zapał, jaki towarzyszył nam na początku naszej wikidrogi.

Przygotowałem i umieściłem na osobnej stronie mój Program dla nowego Zarządu (kadencja 2022–2024). Gdarin (dyskusja) 10:38, 15 cze 2022 (CEST)Reply[odpowiedz]


Poparcie kandydata:

Wiceprezes[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Nie ma „własnych” zadań oprócz wspomagania prezesa (jest jego zastępcą – ilekroć jest mowa o Prezesie, chodzi też o Wiceprezesa), a ponadto Sekretarza – według indywidualnych ustaleń między tymi osobami.

Zajmuje się w szczególności:

 • zastępowaniem Prezesa i Sekretarza w razie ich nieobecności lub niedyspozycyjności,
 • pomocą innym Członkom Zarządu.

Kandydat 1: Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów): Wikipedysta od 2004 roku, w Stowarzyszeniu prawie od początku, w Zarządzie od 2012. Początkowo odpowiedzialny głównie za sprawy międzynarodowe, w 2015 wybrany przez społeczność do Funds Dissemination Committee przy WMF. Od 2018 prezesuję Stowarzyszeniu.

Poza tym ekonomista, finansista zajmujący się zarządzaniem ryzykiem i sprawozdawczością w bankowości.

Po 10 latach czas na zmiany, w tym start w wyborach do Rady. Ponieważ jednak ciągłość oraz relacje Stowarzyszenia są ważne, proszono mnie o kandydaturę i wsparcie w nowym zarządzie. Od miesięcy pracuję nad możliwie płynnym wdrożeniu nowego zarządu i chciałbym to zapewniać również po wyborach.

Z uwagi na ciągłość i brak kandydata zaproponowałem też czasowe przejęcie roli Sekretarza.

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów): Wykształcenie: Ekonomista, zagraniczne studia MBA, 5 lat psychologii. Praktyka w Ruchu Wikimedia: 10 lat w zarządzie (4 jako prezes), wiele lat w ciałach międzynarodowych (obecnie: MCDC). Przez ten czas udało nam się kilkukrotnie powiększyć zespół i budżet, zdobyć nowe źródła finansowania i rozwinąć Stowarzyszenie. Praktyka zawodowa: doświadczenie w zakresie sprawozdawczości, finansów, ładu, audytu etc. Obecnie kierujący specjalistycznym zespołem projektowym.

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów): Edytor, administrator, arbiter, członek Stowarzyszenia, Zarządu, Prezes. Aktywny w ruchu międzynarodowym, w tym w ciałach wybieranych przez ogólnoświatową społeczność autorów.

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Julia Maria Koszewska (Lantuszka)[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Julia Koszewska (Lantuszka)

Cześć, jestem Lantuszka, czyli Julia Koszewska.

Z wykształcenia jestem bibliotekarką i informatolożką, oraz socjolożką (doktorat). Studiowałam również religioznawstwo, oraz prawo międzynarodowe i dyplomację.

Od 2007 edytuję Wikipedię, w latach 2018-2019 byłam w Komitecie Arbitrażowym. Od 2009 jestem członkinią Wikimedia Polska (WMPL). Czterokrotnie byłam członkinią Sądu Koleżeńskiego.

W ruchu i projektach Wikimedia najbardziej zachwyca mnie społeczność i nasze współdziałanie. Przy tak niewielu skodyfikowanych zasadach, a jednocześnie tak dużej różnorodności, tak wiele potrafimy osiągnąć. Widzę też jednak wyzwania, przed którymi stoi nasza organizacja - chcę działać, by tym wyzwaniom podołać.

Cztery obszary, nad którymi szczególnie chcę pracować w zarządzie to:

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Doświadczenie zarządcze zdobywałam na wielu poziomach i wielu kontekstach. Bardzo sobie cenię odbycie całej tej drogi, gdyż pozwala mi to rozumieć różne szczeble hierarchii w pracy jak i różne konteksty działań. Pracowałam zarówno w organizacjach pozarządowych (lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych), instytucjach państwowych, mediach jak i (obecnie) organizacji międzyrządowej.

Moje doświadczenie to:

 • Zarządzanie organizacją:
  • w NGOsach: w ciałach zarządczych KIK-u (4 lata, w tym 2 jako wiceprezeska), EIYN - założonej przeze mnie największej w Europie międzyreligijnej sieci organizacji młodzieżowych (6 lat), oraz w europejskich federacjach organizacji katolickich (4 lata).
  • W instytucjach państwowych: kierowałam tematycznymi zespołami roboczymi, pełniłam też funkcję kierownika działu (p.o.).
 • Zarządzanie zespołem
  • w sektorze pozarządowym: jako koordynatorka wolontariuszy (kilkuosobowego zespołu, który w kolejnych kilku latach udało mi się zwiększyć do 80 osób, wypracować schemat działań). Współtworzyłam też koncepcję (prowadzonego przez PAH) portalu Refugee.pl, kierowałam tam działem kultury oraz współtworzyłam koncepcję i schemat pracy i zaangażowania wolontariackiego zespołu redakcji.
 • Nadzorcze:

W swoim społecznym i zawodowym życiu od 20 lat zajmuję się dialogiem: międzykulturowym, międzyreligijnym, ekumenicznym czy międzypokoleniowym. Uczę dialogu i prowadzę go. Jestem też współautorką podręcznika do dialogu międzyreligijnego dla młodzieży.

Za tę działalność otrzymałam od Prezydenta RP Srebrny Krzyż Zasługi.

Więcej o mnie>>

Dotychczasowe zaangażowanie kandydatki w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Do WMPL należę od 2009 roku.

W latach 2012-2020 byłam wybierana do Sądu Koleżeńskiego (SK) – 2018-2020 byłam przewodniczącą. Dla historii Stowarzyszenia te cztery kadencje - i to z rzędu - to rekord. Dla mnie - wyraz Waszego (społeczności członków i członkiń WMPL) bardzo dużego zaufania do mnie.

W WMPL działam aktywnie zarówno na poziomie lokalnym (warszawskim), krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Reprezentowałam WMPL na spotkaniach międzynarodowych, m.in. berlińskim hackatonie, w czasie którego opracowaliśmy kształt pierwszej ogólnoeuropejskiej edycji konkursu Wiki Lubi Zabytki. W międzynarodowym ruchu Wikimedia zajmowałam się też prawami człowieka i w tym kontekście wsparciem bezpieczeństwa zewnętrznego dla osób edytujących.

Reprezentowałam WMPL na spotkaniach regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), oraz konferencjach Wikimedia Ukraina. W chwili obecnej - z ramienia WMPL - służę jako osoba kontaktowa dla Wikimedia Ukraina. Pomagam naszym przyjaciołom w organizacji i koordynacji wymuszonej inwazją migracji.

Kilka miesięcy temu, zarząd WMPL przyjął mój pomysł powołania eksperckiej grupy ds. Wschodu, której wiedza i doświadczenie ma wspierać strategiczne decyzje i działania WMPL. Przyjęłam zaproszenie do tej grupy.

W Wikimedia Polska prowadziłam też pionierskie projekty m.in. w GLAMie czy włączaniu w Wikipedię (tematycznie oraz do edytowania) grup mało dotąd obecnych (głównie kobiet). Promowałam Wikimedia w mediach.

Poparcie kandydatki:


Sekretarz[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Jest centrum informacyjnym w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia. Dysponuje zapleczem narzędziowym Zarządu, mieć wysokopoziomowy dostęp do wszystkich narzędzi technicznych, kont bankowych itp.

Zajmuje się w szczególności:

 • koordynowaniem zadaniami w pracy Zarządu:
  • monitorowaniem stanu spraw Zarządu (np. stan prac nad planem rocznym, budżetem),
  • dbaniem o sprawną i poprawną realizację działań,
  • organizowaniem i koordynowaniem spotkań Zarządu,
 • zgodnością działań WMPL z prawem (compliance),
 • zarządzaniem dokumentacją i wiedzą, czuwaniem nad transparentnością,
 • sprawami członkowskimi.

Kandydat 1: Iksiński[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Igrekowska[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Skarbnik[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Skupia się na controllingu finansowym. W zakresie realizacji wydatków działa w szczególnych przypadkach wymagających jego udziału[10].

Zajmuje się w szczególności:

 • zarządzaniem aktywami (przesunięciami między subkontami bankowymi),
 • dbaniem o stan rezerw Stowarzyszenia oraz operacje na papierach wartościowych,
 • nadzorem nad współpracą z biurem rachunkowym,
 • planowaniem finansowym.

Kandydat 1: Marek Bukowski (Marcello002)[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów): Witajcie serdecznie! Jako Wikipedysta edytuję od 2009 roku, obecnie w roli redaktora. W miarę możliwości staram się dokładać własny wkład w edycje, a z drugiej strony pomagać nowicjuszom jaki Wikitrener. Jestem zawsze otwarty na sugestie innych, konstruktywną krytykę, bronię swojego zdania. Staram się zawsze utrzymywać dobre relacje z innymi Wikipedystami. Do Zarządu Stowarzyszenia jako Skarbnik startuję jako nowicjusz, lecz traktuje to jako zdobycie nowego doświadczenia, nabycia nowych umiejętności i w sumie jako nowe wyzwanie.

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów): Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego kierunku biotechnologia. Mimo, że studia te niewiele mają wspólnego z finansami, to nauczyły mnie analitycznego rozumowania, planowania oraz współpracowania z innymi osobami. Obecna praca wymaga ode mnie pracy z przepisami prawa, szybkiego uczenia się, przyswajania faktów.

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów): Jako członek Stowarzyszenia działam od 2017 roku, lecz dopiero w tym roku postanowiłem spróbować swoich sił jako Skarbnik. Chcę aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, by móc w dalszym ciągu rozwijać dostęp do wolnej wiedzy.

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Igrekowska[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Członek Zarządu[edytuj]

Opis roli[edytuj]

Szeregowy Członek Zarządu. Swoją rolę ustala wraz z resztą Zarządu.

Kandydat 1: Iksiński[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Kandydat 2: Igrekowska[edytuj]

Opis kandydata (max. 100 słów):

Kompetencje zarządcze kandydata (max. 250 słów):

Dotychczasowe zaangażowanie kandydata w działalność Stowarzyszenia (max. 200 słów):

Poparcie kandydata:

Kontakt[edytuj]

 • Wikipedysta:Nadzik – twórca powyższej strony, na podstawie ustaleń rozmowy, która odbyła się na Wzlocie, w dniach 22-24 kwietnia 2022 roku w Chorzowie[11] – pl.wikipedia.nadzikatgmail.com

Zobacz też[edytuj]

Uwagi[edytuj]

 1. stanowiska Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika można wzajemnie łączyć. Nie jest to możliwe w przypadku stanowiska Prezesa
 2. obecny Prezes postuluje zwiększenie częstotliwości na dwumiesięczną z powodów praktycznych - 3 miesiące to długi czas na wyciąganie wniosków i ich wdrażanie
 3. (monitorowanie połówkowe i podsumowanie roczne)
 4. Te pomysły mogą być związane z wydatkami nawet kilkudziesięciu – kilkuset tysięcy złotych.
 5. z wyłączeniem decyzji całego Zarządu
 6. "bezpośrednia podległość służbowa"
 7. np. osoba decyzyjna
 8. np. jako wolontariusze lub uczestnicy w konkursie
 9. i owocowych czwartków
 10. Bieżące wydatki Stowarzyszenia są realizowane przez pracowników z wydanych im kart bankowych
 11. Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków 2020 (wyborcze)