Statut/Zmiany 2019/Art. 11

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatele polscy lub cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz małoletni w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  2. osoby prawne,
  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają na mocy ustawy zdolność prawną.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 3. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada na mocy ustawy zdolność prawną, mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Wyciągnięcie przed nawias pełnej zdolności do czynności pr. (zasadniczo są to pełnoletni).

Dodanie cudzoziemców-nierezydentów, tj. niemających miejsca zamieszkania w Polsce (według ustawy o stow. cudzoziemcy-rezydenci są traktowani jak obywatele polscy) oraz małoletnich (ustawa o stow. obecnie daje prawo 16-latkom).

Dopisanie jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (mozaika podmiotów: spółki osobowe, spółki kapitałowe w organizacji, stowarzyszenia zwykłe, wspólnoty mieszkaniowe).

Wyciągnięcie przed nawias tego, że podmioty niebędące osobami fizycznymi nie mogą być członkami zwyczajnymi ani honorowymi.

Zmiana ustępów na punkty.

Zlepienie dwóch artykułów w jeden.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje