Statut/Zmiany 2019/Art. 21

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

  1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem zakończenia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów.
  2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
  3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  4. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 3 w formie ustnej, a w formie pisemnej – najpóźniej do zakończenia obrad. Osoby, które nie złożą oświadczenia, nie mogą kandydować.
  5. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 4 okaże się niezgodne z prawdą lub w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 3 w trakcie trwania kadencji, mandat członka organu wygasa. W celu uzupełnienia składu organu stosuje się postanowienie art. 19.

Podzielono na ustępy.

Kadencja zaczyna się nie w następnym dniu, tylko natychmiast po zakończeniu walnego.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje