Statut/Zmiany 2019/Art. 24

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 8. Jeśli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków zawiadomieniu, Walne Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić już w 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Zebranie odbywające się w drugim terminie nie może zmienić treści rozesłanego porządku obrad.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1) udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok obrotowy pełnienia funkcji,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Członków jest wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 9. Jeżeli jest to zaznaczone w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Walne Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie nie może zmienić porządku obrad określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.

Nie zwołuje “się”, tylko zwołuje Zarząd.

Sposób zwoływania został wyłączony do osobnego ustępu.

Zmiana kółek na ustęp i punkty.

Rok obrotowy: Często ostatnio mówiono o tym, że nie jest sensowne, by plany na dany rok zatwierdzać już prawie w jego połowie, że jest to praktycznie fikcja. Letnie konferencje Stowarzyszenia, gdzie podczas Walnego Zebrania przyjmuje się plany, odbywają się zwykle 5 miesięcy po rozpoczęciu roku i związanych z nim planów. W trakcie audytu organizacyjnego padła sugestia, by w trakcie Walnego na dany rok przyjmować już plany na kolejny. Wymagałoby to zaplanowania rzeczy, które dziać mogłyby się półtora roku później. Innym rozwiązaniem jest zmiana roku obrotowego na taki, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 maja do 30 kwietnia. W ten sposób, umożliwiony przez ustawodawcę, jak też możliwy do zastosowania w kontaktach z Wikimedia Foundation, możliwe byłoby skrócenie horyzontu planowania i przewidywania działań do 12 miesięcy.


Ustęp 3 zbędny - wyciągnięty do art. 20.

Językowe zmiany w ust. 6 i 8.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje