Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2024-4

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2024-3 UKR 2024-5


UCHWAŁA nr UKR 4/2024

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 12 czerwca 2024 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej


Komisja Rewizyjna aktualizuje treść obowiązującego od 24 października 2014 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, dostępnego pod adresem Regulamin Komisji Rewizyjnej. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od 12 czerwca 2024 r. w następującym brzmieniu:

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 31a i 32 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się „na żywo” nie rzadziej niż jeden raz w roku. Oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje korzystając z różnych form kontaktu online lub z kontaktu telefonicznego.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą – w miarę możliwości – w regularnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
  6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  7. Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie z działalności własnej za miniony rok do dnia 31 stycznia roku następnego.
  8. W przypadku zmiany w wyniku wyborów minimum dwóch osób w składzie Komisji Rewizyjnej poprzedni skład Komisji zobowiązany jest przygotować materiał do sprawozdania z działalności własnej w pierwszym półroczu i przekazać go nowemu składowi Komisji do dnia 31 lipca w roku, w którym nastąpił wybór nowych członków.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.