Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2014/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2014
z dnia 27 stycznia 2014 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Uchwałą nr UZ 62/2013 z dnia 3 grudnia 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 10 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2014 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2014 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2014 roku, a także przyjmując nowy Regulamin Wikigrantów. Uchwałą nr UZ 6/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku dokonano zmiany Regulaminu Wikigrantów, a uchwałą nr UZ 36/2014 z dnia 29 czerwca 2014 roku budżet Wikigrantów w 2014 roku został zwiększony do 30 000 PLN.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Karol007, Sebk. i Tar Lócesilion. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Komisja Wikigrantów przez całą edycję funkcjonowała w niezmienionym składzie.

Wnioski złożone w 2014 roku

Do Komisji Wikigrantów w 2014 roku wpłynęło 75 wniosków, to jest o 150% więcej niż w trakcie okresu rozliczeniowego w 2013 roku.

Wnioski złożyło 38 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2013 roku – 22 użytkowników). 1 osoba złożyła 9 wniosków (w tym 1 wspólnie z inną współpracującą ze sobą osobą), 1 osoba złożyła 8 wniosków, 1 osoba złożyła 6 wniosków, 1 osoba złożyła 5 wniosków, 1 osoba złożyła 4 wnioski, 1 osoba złożyła 3 wnioski, 9 osób złożyło po 2 wnioski, 22 osoby złożyły po 1 wniosku.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 66 wniosków (88%), przy czym w 3 przypadkach wnioskodawcy po poinformowaniu ich o decyzji, a przed rozliczeniem projektu, złożyli oświadczenia o wycofaniu wniosku. W związku z tym faktycznie do realizacji zostały skierowane faktycznie 63 wnioski (84%).

1 wniosek (WG 2014-59) został przekazany zgodnie z właściwością Zarządowi Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dotyczył zwrotu kosztów przejazdu w związku z planowanym przeprowadzeniem wykładu, co nie mieściło się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów). 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców przed podjęciem decyzji przez Komisję. 5 wniosków złożonych przez 4 użytkowników zostało odrzuconych: 4 w wyniku głosowania decyzją Komisji i 1 na zasadzie § 12. ust. 2 Regulaminu Wikigrantów wobec niespełnienia warunków formalnych i nieuzupełnienia ich w terminie. Decyzje o odrzuceniu zostały uzasadnione na stronach poszczególnych wniosków (WG 2014-18, WG 2014-26, WG 2014-46, WG 2014-55, WG 2014-58).

63 zaakceptowane i skierowane do realizacji wnioski dotyczyły następujących projektów Wikimedia:

  • Commons – 4 wnioski;
  • Commons i Wikipedii – 15 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Commons i Wikinews – 8 wniosków (zebranie materiału zdjęciowego oraz opublikowanie fotoreportażu);
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 29 wniosków;
  • Polskojęzycznej Wikipedii i śląskiej Wikipedii – 2 wnioski;
  • Wikisłownika – 2 wnioski;
  • Wikiźródeł – 2 wnioski;
  • Wikinews – 1 wniosek.

32 wnioski dotyczyły przede wszystkim zakupu książek o różnej tematyce, 25 wniosków dotyczyło głównie zwrotu kosztów przejazdu bądź przejazdu i zakwaterowania/wyżywienia. 2 wnioski dotyczyły pokrycia kosztów nagrania, a po 1 – zakupu biletu na festiwal muzyczny, wykupu dostępu do słownika internetowego, pokrycia kosztów digitalizacji zdjęć satelitarnych, pokrycia kosztów skanowania materiałów dla Wikiźródeł. Zaakceptowane wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 30,20 PLN do 1420,00 PLN.

Średnia wartość dofinansowania (dla 63 wniosków) wyniosła około 235,26 PLN. Komisja Wikigrantów przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 14 821,68 PLN. Kwota ta może zostać nieznacznie skorygowania z uwagi na fakt, iż proces rozliczenia niektórych grantów nie został zakończony na dzień sporządzania raportu (23 stycznia 2015 roku).

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów (w 2014 roku do 200 PLN) zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego (kilkanaście wniosków zostało złożonych w czwartym kwartale 2014 roku, realizacja części projektów została zaplanowana lub przedłużona także na czas wykraczający poza okres sprawozdawczy). Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród 63 wniosków zaakceptowanych i skierowanych do realizacji w 2014 roku – 41 projektów zostało już uznanych za zakończone. Dotyczy to w szczególności projektów koncentrujących się na zbieraniu materiału zdjęciowego na potrzeby Commons (4 projekty), Commons i Wikinews (8 projektów) oraz Commons i Wikipedii (15 projektów). Efektem jest ponad 7000 nowych zdjęć na Commons (z czego blisko połowa uzyskana w ramach WG 2014-32). Ponadto w ramach tych grantów opublikowano 8 fotoreportaży na Wikinews, a także napisano, rozbudowano, poprawiono lub zilustrowano około 305 haseł w Polskojęzycznej Wikipedii. Ponadto na Commons załadowano 3 profesjonalne nagrania bajek wykonane w ramach grantów WG 2014-16 i WG 2014-22, a także 85 zdigitalizowanych zdjęć satelitarnych w ramach grantu WG 2014-52. Zakończono również projekt WG 2014-41 polegający na zeskanowaniu materiałów dla Wikiźródeł.

Wykonano ponadto 13 projektów dotyczących polskojęzycznej Wikipedii (w tym jeden dotyczący również śląskiej Wikipedii). Zaawansowana lub rozpoczęta jest realizacja około 10 kolejnych projektów dotyczących polskojęzycznej Wikipedii (w tym jednego dotyczącego również śląskiej Wikipedii). W ramach powyższych projektów według stanu na dzień 23 stycznia 2015 roku napisano, rozbudowano, poprawiono lub uźródłowiono około 870 artykułów w polskojęzycznej Wikipedii (w tym co najmniej 12 dobrych artykułów i 1 artykuł medalowy) oraz około 15 artykułów w śląskiej Wikipedii.

Spośród pozostałych niezakończonych projektów – 4 wnioski zaakceptowano w ostatnim miesiącu 2014 roku, 2 projekty związane z Wikisłownikiem mają charakter ciągły, a 1 projekt związany z Wikipedią ma charakter długoterminowy. Realizacja kilku grantów jest weryfikowana. W ocenie Komisji Wikigrantów nie są realizowane zaledwie pojedyncze projekty, z czego w 2 przypadkach wnioskodawcy usprawiedliwili opóźnienie (w tym w 1 przypadku wynika ono z długotrwałej niedostępności publikacji).

Pozostałe informacje

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą projektowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu. Przyznane w 2014 roku dofinansowanie nie przekroczyło limitu 30 000 PLN. Komisja nie otrzymywała sygnałów i skarg ze strony wnioskodawców dotyczących kwestii rozliczeń. Komisja pozostawała do dyspozycji wnioskodawców i osób zainteresowanych złożeniem wniosku, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania.

Komisja w 2014 roku zainicjowała zmiany do Regulaminu Wikigrantów wprowadzone uchwałą UZ 6/2014. Oceniając dotychczasowe funkcjonowanie Regulaminu Wikigrantów, Komisja uznała, że spełnia on swoją rolę i nie proponowała wprowadzania dalszych zmian na potrzeby Wikigrantów w 2015 roku. Ponadto Komisja prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Podsumowując rok 2014, Komisja Wikigrantów wskazuje, że nastąpił znaczny rozwój i upowszechnienie Wikigrantów. Wynika to zarówno ze znacznego zwiększenia liczby projektów, zwiększenia liczby użytkowników projektów Wikimedia, a także z różnorodności przedstawianych projektów. Należy w szczególności zauważyć, że po raz pierwszy złożono wnioski związane ze śląską Wikipedią. Komisja uważa, że Wikigranty stanowią stały i istotny projekt Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja, podobnie jak w poprzednich latach, również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 4/0/0 bez udziału w głosowaniu 1 członka Komisji.