Biuletyn Informacji Publicznej

Wikigranty/2015/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2015
z dnia 27 stycznia 2016 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Uchwałą nr UZ 65/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska przeznaczył kwotę do 25 000 PLN na organizację Wikigrantów w 2015 roku, ustalając, że edycja ta rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2015 roku i będzie trwała do 31 grudnia 2015 roku, a także przyjmując nowy Regulamin Wikigrantów. Uchwałą nr UZ 23/2015 z dnia 24 marca 2015 roku dokonano zmiany Regulaminu Wikigrantów.

Zarząd powołał Komisję Wikigrantów w składzie: Ala z, Elfhelm, Karol007, Tar Lócesilion i Wiktoryn. Decyzją Komisji Wikigrantów Elfhelm został wybrany na jej przewodniczącego. Komisja Wikigrantów przez całą edycję funkcjonowała w niezmienionym składzie.

Opis wniosków złożonych w 2015 roku

Do Komisji Wikigrantów w 2015 roku wpłynęło 57 wniosków wobec 75 wniosków w trakcie okresu rozliczeniowego w 2014 roku.

Wnioski złożyło 31 różnych użytkowników projektów Wikimedia (w 2014 roku – 38 użytkowników). 1 osoba złożyła 7 wniosków, 1 osoba złożyła 5 wniosków (w tym 3 wspólnie z inną osobą), 2 osoby złożyły po 5 wniosków, 2 osoby złożyły łącznie 3 wnioski (po 1 indywidualnie i 1 wspólnie), 1 osoba złożyła 3 wnioski, 5 osób złożyło po 2 wnioski, 19 osób złożyło po 1 wniosku.

Komisja Wikigrantów przyjęła i postanowiła przyznać dofinansowanie w przypadku 49 wniosków (86%), przy czym w 2 przypadkach wnioskodawcy po poinformowaniu ich o decyzji, a przed rozliczeniem projektu, złożyli oświadczenia o wycofaniu wniosku. W związku z tym faktycznie do realizacji zostało skierowanych 47 wniosków (82,5%).

1 wniosek (WG 2015-15) został przekazany zgodnie z właściwością Zarządowi Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dotyczył organizacji warsztatów, co nie mieściło się w zakresie przedmiotowym Wikigrantów, inicjatywa została zorganizowana). 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców przed podjęciem decyzji przez Komisję (1 z uwagi na modyfikację projektu oraz 1 z uwagi na złożenie przez osobę niemogącą być wnioskodawcą). 5 wniosków złożonych przez 3 użytkowników zostało odrzuconych (wszystkie w wyniku głosowania decyzją Komisji). Decyzje o odrzuceniu zostały uzasadnione na stronach poszczególnych wniosków (WG 2015-10, WG 2015-43, WG 2015-49, WG 2015-50, WG 2015-51).

47 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia:

  • Commons i Wikipedii – 21 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Commons i Wikinews – 3 wnioski (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz opublikowanie fotoreportażu);
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 21 wniosków;
  • Wikisłownika – 1 wniosek;
  • Wikiźródeł – 1 wniosek.

21 wniosków dotyczyło przede wszystkim zakupu książek o różnej tematyce, 24 wnioski dotyczyły głównie zwrotu kosztów przejazdu bądź przejazdu i zakwaterowania/wyżywienia/zakupu biletu. Po 1 wniosku dotyczyło zakupu słownika na potrzeby Wikisłownika oraz zeskanowania książki na potrzeby Wikiźródeł. Zaakceptowane wnioski dotyczyły dofinansowania w kwotach od 32,50 PLN do 1000,00 PLN.

Średnia wartość dofinansowania (dla 47 wniosków) wyniosła około 172,88 PLN. Komisja Wikigrantów przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 9853,91 PLN. Kwota ta może zostać nieznacznie skorygowania z uwagi na fakt, iż proces rozliczenia niektórych grantów nie został zakończony na dzień sporządzania raportu.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Zadaniem Komisji Wikigrantów jest również podsumowywanie wykonania poszczególnych projektów. Należy wskazać, że od 2013 roku obowiązki sprawozdawcze wnioskodawców w przypadku tzw. małych grantów (w 2015 roku do 250 PLN) zostały istotnie ograniczone – nie wymaga się prowadzenia i przedstawienia dokładnego i szczegółowego sprawozdania. Nadto realizacja szeregu projektów swoim zakresem przekracza ramy rocznego okresu sprawozdawczego (część wniosków została złożonych w czwartym kwartale 2015 roku, realizacja części projektów została zaplanowana lub przedłużona także na czas wykraczający poza okres sprawozdawczy). Komisja Wikigrantów zajmuje się zarówno analizą wykonania bieżących projektów, ale również podsumowuje projekty z lat poprzednich, nieskończone w danym roku, w którym uzyskano grant.

Spośród 47 wniosków zaakceptowanych i skierowanych do realizacji w 2015 roku – 31 projektów zostało już uznanych za zakończone. Efektem dotychczasowym grantów jest około 1520 artykułów nowych (12 z nich na poziomie DA/AnM), rozbudowanych, poprawionych, uźródłowionych lub zilustrowanych w polskojęzycznej Wikipedii, około 5460 plików załadowanych na Commons, 400 haseł w Wikisłowniku, 8 reportaży na Wikinews, a także zeskanowana jedna książka na Wikiźródłach.

Pozostałe informacje

Komisja Wikigrantów na bieżąco prowadzi podstronę poświęconą projektowi, a także monitoruje rozliczanie grantów na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu. Przyznane w 2015 roku dofinansowanie nie przekroczyło limitu 25 000 PLN. Komisja nie otrzymywała sygnałów i skarg ze strony wnioskodawców dotyczących kwestii rozliczeń. Komisja pozostawała do dyspozycji wnioskodawców i osób zainteresowanych złożeniem wniosku, udzielając odpowiedzi na zadawane pytania.

Komisja w 2015 roku zainicjowała zmiany Regulaminu Wikigrantów wprowadzone uchwałą UZ 23/2015. Oceniając dotychczasowe funkcjonowanie Regulaminu Wikigrantów, Komisja uznała, że spełnia on swoją rolę i nie proponowała wprowadzania dalszych zmian na potrzeby Wikigrantów w 2016 roku. Ponadto Komisja prowadziła działania informacyjne i promujące korzystanie z Wikigrantów za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.

Podsumowując rok 2015, Komisja Wikigrantów wskazuje, że nastąpiło zmniejszenie liczby składanych wniosków, aczkolwiek liczba użytkowników korzystających z Wikigrantów nadal jest dość wysoka. Zwrócić należy jednak uwagę na większą efektywność grantów. Komisja jednocześnie przyjęła koncepcję konkretyzowania oczekiwań wobec efektów grantów (np. co do ilustrowania stron przy grantach związanych z różnego rodzaju wyjazdami).

Komisja uważa, że Wikigranty stanowią stały i istotny projekt Stowarzyszenia, który relatywnie niewielkim kosztem przynosi wymierne korzyści dla projektów Wikimedia. Komisja Wikigrantów dziękuje wnioskodawcom za ich pracę w ramach realizacji założonych projektów, zachęcając wszystkich użytkowników do korzystania z tej formy wsparcia ich inicjatyw. Komisja, podobnie jak w poprzednich latach, również pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Stowarzyszenia, zarówno w sferze organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i w kwestiach dokonywania rozliczeń.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 5 za w głosowaniu poprzez e-mail, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Komisji.