Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory 2020 – Zarząd

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarząd kadencji 2018–2020 wypracował nową wizję najaktywniejszego grona w Stowarzyszeniu i nową wizję zarządu. Część zadań zarządu będzie oddelegowana na dyrektora i wolontariuszy – członków Zespołu Zarządczego niezasiadających w zarządzie. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur do Zespołu Zarządczego.

Poniżej prezentujemy rolę zarządu, jego członków i sylwetki kandydatów oraz kandydatki. Uważamy, że zarówno kandydaci (i kandydatka) powinni wiedzieć, do jakich ról kandydują, jak i członkowie powinni wiedzieć, jak kandydaci (i kandydatka) wyobrażają sobie swoją pracę w zarządzie.

Zachęcamy kandydatów (i kandydatkę) do deklarowania, na jakie stanowiska kandydują i dlaczego uważają, że będą dobrze pełnili swoje role.

Niniejsza strona jest „nieoficjalna” i ma jedynie charakter informacyjny.

 • Następni kandydaci/kandydatki tutaj zgłoszeni nie zostaną wzięci pod uwagę w trakcie obrad 18 lipca, chyba że prezydium Walnego Zebrania dopuści zgłoszenia kolejnych kandydatur, a kandydaci/kandydatki potwierdzą wtedy swoją kandydaturę.
 • Sekcja z poparciem i komentarzami może służyć także do zadawania pytań, o ile sekretarz Prezydium dopuści pytanie. Każdy członek może zadać maksymalnie dwa pytania do jednego kandydata/kandydatki.
 • Głos w dyskusji mają przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia – komentarze innych osób mogą zostać niedopuszczone.
 • Udział w niniejszej procedurze jest nieobowiązkowy – zarówno dla osób kandydujących, jak i pozostałych członków i członkiń.

Rola zarządu

Oddelegowawszy czuwanie nad określonymi sprawami na innych członków zespołu zarządczego (sprawdź listę zadań), zarząd zachowa czuwanie nad całością oraz bezpośredni wpływ na:

 • współpracę międzynarodową z organizacjami Wikimedia,
 • współpracę z podobnymi organizacjami w kraju,
 • zarządzanie finansami,
 • zgodność z prawem,
 • wsparcie osób zaangażowanych w organizację,
 • koordynowanie zadaniami.
Czym zarząd różni się od Zespołu Zarządczego?
Zarząd Wolontariusze-członkowie Zespołu Zarządczego
niewchodzący w skład zarządu
Kierowanie całokształtem działalności WMPL Kierowanie swoją dziedziną
Nadzór nad innymi członkami zarządu i pracownikami Część opieki nad pracownikami działającymi w danej dziedzinie
Odpowiedzialność prawna za własne i cudze działania Odpowiedzialność prawna za własne działania
Odpowiedzialność całym swoim majątkiem Odpowiedzialność ustalana indywidualnie
Odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Odpowiedzialność przed zarządem
Głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał Głos doradczy przy podejmowaniu uchwał
Kadencyjność Brak ograniczeń czasowych
Imię, nazwisko i PESEL publicznie ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym Możliwość zachowania prywatności

Zadania członków ZZ (w tym członków zarządu)

Zadania podstawowe (priorytetowe)

Członkowie ZZ:

 1. na bieżąco, z intensywnością według woli (aktywność co ok. 2 tygodnie zazwyczaj wystarcza):
  1. powinni kierować wykonaniem planu planu 3-letniego – głównie poprzez przyjmowanie lub odrzucanie przedstawianych im projektów w swoich obszarach (funkcja sponsora projektu),
  2. mogą mentorować pracownikom i przekazywać im opinie, w szczególności wspierać rozwój pracowników w ich specjalizacji (funkcja „trenera”),
 2. raz na kwartał: powinni uczestniczyć w sesji prezentacji dyrektora i pracowników o stanie wykonania planu rocznego,
 3. raz na pół roku: powinni przedstawiać ZZ informacje o podległych obszarach (monitorowanie połówkowe i podsumowanie roczne),
 4. raz w roku:
  1. na koniec roku: powinni przygotować (z pomocą dyrektora i zarządu) projekt planu i budżetu rocznego w swoich obszarach, dbając, by plan i budżet były spójne, realistyczne i ułożone gospodarnie,
  2. powinni weryfikować projekty sprawozdań z działalności merytorycznej WMPL w przypisanych im zakresach (dla Walnego czy WMF),
  3. powinni proponować rozwój planu 3-letniego – w trakcie corocznego spotkania strategicznego ZZ powinni zgłaszać pomysły działań wieloletnich. Te pomysły mogą być związane z wydatkami rzędu kilkudziesięciu – kilkuset tysięcy złotych.

W ramach pełnienia swoich obowiązków dyrektor informuje ZZ o postępie spraw, pracy pracowników oraz o innych istotnych kwestiach, szczególnie wymagających podjęcia decyzji.

Zadania o niższym priorytecie

W ramach kierowania przypisanymi obszarami działalności WMPL członkowie ZZ:

 1. kierują rozpoznawaniem potrzeb, grup odbiorców oraz odpowiadają za skuteczność działań,
 2. zwracają uwagę na ważne informacje związane z przypisanymi im obszarami, przekazują ZZ informacje, które mogą być interesujące z perspektywy innych obszarów i pytają o takie informacje,
 3. informują sekretarza na bieżąco, a jeśli to możliwe, to z wyprzedzeniem o absencji i niedyspozycjach,
 4. informują dyrektora o ew. problemach w pracy pracowników wymagających rozmów lub interwencji – nie prowadzą sami interwencji bez wiedzy dyrektora,
 5. informują dyrektora, w jakie projekty są zaangażowani w innym charakterze niż sponsora i w jakich rolach (starają się odróżniać swoją rolę liderską od pomocniczej)
 6. dbają o przekazywanie ważnych informacji grupom odbiorców pod kierunkiem członka ds. komunikacji.

Wykonanie decyzji zasadniczo nie należy do roli członka ZZ. Do wykonania decyzji staramy się angażować osoby spoza ZZ (wolontariuszy, pracowników, podmioty zewnętrzne).

Co zapewniamy członkom ZZ (w tym członkom zarządu)

Chcemy angażować wolontariuszy. Nie chcemy ich przeciążać ani zbytnio stresować. Zamiast „satysfakcjonującej płacy” oferujemy coś innego:

 1. wiedza i kompetencje:
  1. wprowadzenie w rolę: przedstawienie stanu Stowarzyszenia, sposobu i stylu współpracy, planów,
  2. wsparcie wiedzą co do długoterminowego kierunku rozwoju Stowarzyszenia,
  3. rozwój kompetencji (w tym szkolenia według indywidualnych potrzeb),
  4. raporty, dokumentację, archiwa potrzebne do podejmowania decyzji;
 2. adekwatny do roli dostęp do środowiska Wikimediów (w tym ew. wprowadzenie w struktury międzynarodowe) oraz publiczne uznanie dla pracy dla Stowarzyszenia;
 3. wsparcie współpracowników, w tym (idealnie) dwóch zastępców i „drugiej pary oczu”, która konsultuje w razie potrzeby;
 4. oprogramowanie:
  1. dostęp i szkolenie z narzędzi do zdalnej pracy zespołowej, w tym: Slack, Asana, skrzynka e-mail, prywatny dysk w chmurze, kalendarz,
  2. uprawnienia techniczne: uprawnienia na wiki Stowarzyszenia, w razie potrzeby także na innych stronach i kanałach komunikacji;
 5. budżet na realizację pomysłów;
 6. w razie potrzeby:
  1. sprzęt (laptop, telefon, drukarka/skaner, sprzęt do telekonferencji, kwalifikowany podpis elektroniczny),
  2. pełnomocnictwo,
  3. budżet wyjazdowy;
 7. osobisty komfort pracy:
  1. prawo do odpoczynku, w tym dłuższych nieobecności;
  2. planowanie z dogodnym wyprzedzeniem,
  3. w planach: przestrzeń do współpracy (fizyczna przestrzeń spotkań w biurze Stowarzyszenia, logistyczne ułatwienia dojazdu, dostęp do serwisów telekonferencji i pracy zdalnej).

Wakujące role i kandydaci

Prezes

Opis roli

Wobec wszystkich współpracowników ma działać jak ostateczna instancja poniżej Walnego. Powinien unikać roli „libero” i dążyć do roli „trenera” – oznacza to m.in. troskę o priorytety i wizję, wsparcie kompetencyjno-pomysłowe (mentoring). Większość zadań powinna być delegowana innym członkom ZZ.

Powinien zajmować się w szczególności:

 • komunikowaniem generalnych kierunków działań,
 • całościowym przygotowaniem i wykonaniem strategii, planu rocznego i budżetu:
  • syntezą potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów oraz akceptacją tych propozycji,
  • uzupełnieniem luk, walidacją metryk, akceptacją BSC,
 • opieką nad ZZ (zarządzanie zespołem),
 • reprezentacją (w tym współpracą z innymi organizacjami Wikimedia oraz podobnymi organizacjami krajowymi).

Kandydat: Michał Buczyński

Opis kandydata: Michał jest bardzo doświadczonym wikimedianinem, z silnym poczuciem misji czy wizji, jaką Wikimedia powinny pełnić na świecie. Od lat pracuje na wysokich, wyspecjalizowanych stanowiskach w instytucjach, gdzie premiuje się kompetencje, obowiązkowość, terminowość, podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne dane. Obecny prezes ma też swoją wizję Stowarzyszenia, którą (fragmentarycznie, z przechyłem spowodowanym własnymi przekonaniami) mógłbym przedstawić tak: chciałby, żeby Stowarzyszenie dawało oparcie i infrastrukturę osobom zaangażowanym, ułatwiało robienie tego, co zaangażowani chcieliby robić, a na zewnątrz powinno promować i wzmacniać ruch wolnej wiedzy w Polsce oraz zachęcać wszystkich do włączenia się. W jego przekonaniu Stowarzyszenie powinno mieć jak najwięcej zaangażowanych (ale nie wypalających się) wolontariuszy, powinno zdobywać jak najwięcej środków i uczyć się, jak coraz lepiej dążyć do celów statutowych.

Przez kilka lat zasiadał (formalnie wciąż zasiada) w Funds Dissemination Committee (Komitecie ds. Rozprowadzania Funduszy), który miał silny mandat do sugerowania Fundacji, ile pieniędzy powinno trafić (w procesie grantowym) do największych organizacji Wikimedia. Temu procesowi była także poddana sama Fundacja. Michał dobrze poznał metody działania tych organizacji, ich ambicje i problemy. Dzięki temu umie prowadzić Wikimedia Polska tak, żebyśmy nie popełnili błędów zaobserwowanych gdzieś na świecie, a dostosowywali do swojej sytuacji dobre rozwiązania. Michał jest jednym z głównych autorów planu 3-letniego (zwanego strategicznym) i zasad prowadzenia spraw.

Wielu wikimedian z całego świata, ale też z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, sytuowanych w formalnych strukturach i nieformalnych kręgach, lubi i wysoko ceni Michała, a z nim - ceni nasze Stowarzyszenie. To Michał wystarał się o wyjątkowo dobre warunki "umowy bannerowej" (zachęcającej do przekazywania nam 1%), to między innymi dzięki jego zabiegom odbyły się chociażby międzynarodowe Etnokarpaty. Jak to w kontaktach międzynarodowych, o wielu wrażliwych/drażliwych sprawach nie mówi się publicznie i nie snuje się historii alternatywnych, ale z pewnością bez Michała jako naszego dyplomaty Wikimedia w Polsce byłyby słabsze.

Michał jest też dobrym liderem, erudytą, mającym pojęcie o metodyce współpracy z ludźmi (do dyplomu SGH dołożył psychologię). Wspiera innych zaangażowanych i sam poświęca wiele godzin na sprawy Stowarzyszenia. Gdyby go sklonować, jego drugie "ja" zajęłoby się wyłącznie komunikacją ze społecznością i ze światem. Duże audytoria słuchają jego przemówień z zaciekawieniem. W tych wyborach nie mamy ani lepszego, ani nawet porównywalnego kandydata na stanowisko prezesa. Tar Lócesilion (queta) 00:00, 11 lip 2020 (CEST)[odpowiedz]

Potwierdzenie zgłoszenia (opcjonalne, zgoda została wyrażona w trakcie obrad):

Poparcie, pytania i komentarze:

Sekretarz

Opis roli

Powinien być centrum informacyjnym w sprawach wewnętrznych. Powinien dysponować zapleczem narzędziowym ZZ, mieć wysokopoziomowy dostęp do wszystkich narzędzi technicznych, kont bankowych itp.

Powinien zajmować się w szczególności:

 • koordynowaniem zadaniami w pracy ZZ:
  • monitorowaniem stanu spraw ZZ (np. stan prac nad planem rocznym, budżetem),
  • dbaniem o sprawną i poprawną realizację,
  • przypisywaniem „właścicieli” do zadań,
  • organizowaniem i koordynowaniem spotkań ZZ,
 • zgodnością działań WMPL z prawem,
 • zarządzaniem dokumentacją i wiedzą, czuwaniem nad transparentnością,
 • sprawami członkowskimi.

Kandydat/-ka:

Opis kandydata:

Potwierdzenie zgłoszenia (opcjonalne, zgoda została wyrażona w trakcie obrad):

Poparcie, pytania i komentarze:

Z jaką funkcją zamierza łączyć rolę sekretarza (o ile druga osoba nie będzie łączyła ról):

Skarbnik

Opis roli

Ma skupiać się na controllingu finansowym. W zakresie realizacji wydatków powinien działać w szczególnych przypadkach wymagających jego udziału. (Bieżące wydatki są realizowane przez pracowników).

Powinien zajmować się w szczególności:

 • zarządzaniem aktywami (przesunięciami między subkontami bankowymi),
 • nadzorem nad współpracą z biurem rachunkowym,
 • planowaniem finansowym.

Kandydat:

Opis kandydata:

Potwierdzenie zgłoszenia (opcjonalne, zgoda została wyrażona w trakcie obrad):

Poparcie, pytania i komentarze:

Z jaką funkcją zamierza łączyć rolę skarbnika (o ile druga osoba nie będzie łączyła ról):

Wiceprezes

Opis roli

Nie ma „własnych” zadań oprócz wspomagania prezesa (jest jego zastępcą – ilekroć jest mowa o prezesie, chodzi też o wiceprezesa), a ponadto sekretarza – według indywidualnych ustaleń między tymi osobami. Wiceprezes jest „libero”, przy czym powinien uczestniczyć w reprezentacji Stowarzyszenia.

Kandydat/-ka: Szymon Grabarczuk

Opis kandydata: wieloletni Wikimedianin, członek Stowarzyszenia i w latach 2019-2020 wiceprezes Stowarzyszenia.

Z wykształcenia prawnik, obecnie współpracownik Fundacji Wikimedia. Szymon wielokrotnie wykazał się wysoką znajomością Wikimediów (zarówno na polu polskim jak i międzynarodowym), kompetencjami oraz oddaniem sprawom Wikimediów wysoce przydatnymi dla Zarządu oraz Stowarzyszenia. W upływającej kadencji ze szczególnym zaangażowaniem zaangażował się w rozwój organizacyjny Stowarzyszenia: jego strategię, zatrudnienie Dyrektora, kwestie organizacyjne (w tym reform pracy Zarządu) oraz sprawy prawne. Biorąc pod uwagę Jego zaangażowanie w powstanie Zespołu Zarządczego i systemu sponsorskiego, a także potrzeby Stowarzyszenia, jest bardzo dobrym kandydatem do Zarządu WMPL.

Potwierdzenie zgłoszenia (opcjonalne, zgoda została wyrażona w trakcie obrad):

Poparcie, pytania i komentarze:

Z jaką funkcją zamierza łączyć rolę wiceprezesa: (o ile druga osoba nie będzie łączyła ról):

Komentarze zgłoszonych kandydatów bez odniesienia do konkretnej funkcji

W wariancie łączonych funkcji i przy braku funkcji członka zarządu zdecydowałem się - przy stojących przede mną wyzwaniach zawodowych - poprzestać na zgłoszeniu do ZZ), w zakresie:

 • osoby, na której sercu leży jakość i weryfikowalność treści Wikipedii
 • reprezentanta społeczności Wikiźródeł, o ile nie zgłosi się ktoś zacniejszy.

Niniejszym wycofuję swoją kandydaturę z planowanego głosowania. Bonvol (dyskusja) 23:08, 15 lip 2020 (CEST)[odpowiedz]

Kontakt

 • Wikipedysta:Nadzik – Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków – pl.wikipedia.nadzikatgmail.com

Zobacz też