Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2012-28

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2012-27 UZ 2012-29


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 28/2012

z dnia 12 czerwca 2012 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który został przyjęty uchwałą nr UZ 2005-2 i UZ 2007-19, przyjmując załączony tekst jednolity:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa:
  1. procedurę przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska dalej zwanym Stowarzyszeniem,
  2. okoliczności przerwania procedury przyjęcia osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Projekty Wikimedia – projekty oparte na idei Wiki i technologii WikiWiki, których prawo własności domen (m.in. Wikipedii, Wikisłownika, Wikimedia Commons) posiada Fundacja Wikimedia założona zgodnie z prawem stanu Floryda w USA,
  2. kandydat – osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu,
  3. nazwa użytkownika – identyfikator rozumiany jako nazwa konta założonego przynajmniej w jednym z Projektów Wikimedia,
  4. deklaracja członkowska lub deklaracja – dokument będący podstawą rozpoczęcia procedury przyjęcia kandydata.

Rozdział 2. Procedury przyjęcia

§ 1
 1. Kandydat może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu jeśli spełnia warunki określone w art. 11. ust. 1, art. 13., art. 15. ust. 1 oraz art. 17 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 19 marca 2011 r.
 2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać "metodą wirtualną" lub "metodą na żywo".
 3. Dokumentami wymaganymi w procedurze przyjęcia są: wypełniona i podpisana deklaracja członkowska, kopia dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki członkowskiej, której wysokość na pierwszy rok kandydat ustala w deklaracji członkowskiej.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail z zeskanowaną deklaracją i dowodem tożsamości, faksem, tradycyjną, listową przesyłką pocztową lub osobiście. Jednocześnie uznaje się za wystarczające, dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną w postaci skanów. W przypadku przesłania dokumentów faksem, z uwagi na ograniczoną trwałość tej formy, konieczne jest powtórne wysłanie dokumentów za pomocą innej, określonej wyżej metody.
 5. Jeśli kandydat wyraził chęć otrzymania legitymacji członkowskiej, zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną własne zdjęcie legitymacyjne. Wydawanie legitymacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Sekretarz każdorazowo informuje kandydata o możliwościach i formach przesłania dokumentów, a w przypadku, gdy uzna to za konieczne, prosi kandydata o ich ponowne przesłanie.
 7. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i jego dopisaniu do bazy członków. Datą przyjęcia jest data decyzji Zarządu o przyjęciu kandydata.


§ 2
 1. W procedurze przyjęcia metodą wirtualną:
  1. Kandydat zgłasza się na stronie wyznaczonej przez Sekretarza. Zgłoszenie należy zapisać będąc zalogowanym pod nazwą użytkownika, której używa w przynajmniej jednym z Projektów Wikimedia.
  2. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  3. Gdy dane uzna za wiarygodne, wysyła na podany kontakt prośbę o dostarczenie dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
  4. Kandydat dostarcza dokumenty określone w § 1 ust. 3. z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
  5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
  6. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  7. Sekretarz informuje kandydata o decyzji Zarządu oraz prosi o dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia pierwszej składki, której wysokość została zadeklarowana wcześniej przez kandydata.
  8. Po potwierdzeniu wpłaty, kandydat oczekuje na przyznanie statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem w § 1 ust. 4.
§ 3
 1. W procedurze przyjęcia metodą na żywo:
  1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka lub pracownika Stowarzyszenia.
  2. Członek, który otrzymał od kandydata dokumenty określone w § 1 ust. 3., dostarcza je do Sekretarza.
  3. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  4. W przypadku braku możliwości dokonania kopii dokumentu tożsamości, Sekretarz może zezwolić na przesłanie jej w późniejszym terminie, na zasadach określonych w § 1 ust. 4.
  5. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  6. Kandydat wedle woli, może od razu dokonać wpłaty pierwszej składki członkowskiej, w wysokości zadeklarowanej w deklaracji członkowskiej.
  7. Po dokonaniu wpłaty, kandydat oczekuje na przyznanie statusu członka Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem w § 1 ust. 4.
§ 4
 1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 3 miesiące na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia o decyzji Zarządu. Sekretarz informuje kandydata o upływającym terminie dokonania wpłaty pierwszej składki na miesiąc przed jego upływem.
 2. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia zachodzi, gdy:
  1. Sekretarz negatywnie zweryfikuje dane kandydata podane w zgłoszeniu/deklaracji, lub
  2. kandydat nie opłaci składki w terminie określonym w § 4 ust. 1.
 3. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest bezzwłocznie zawiadamiany przez Sekretarza, o ile ten dysponuje jego aktualnymi danymi kontaktowymi.
 4. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka Stowarzyszenia ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 5. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 1
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje zawarte w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


Jednocześnie tracą moc uchwały: UZ 2005-2 i UZ 2007-19.