Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-35/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2014-34 UZ 2014-36


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 35/2014

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 28 czerwca 2014 roku


w sprawie w sprawie przyjęcia podziału zadań Zarządu


pkt Zadanie Uwagi Odpowiedzialność
1. Reprezentowanie WMPL i kontakty zewnętrzne.
1.1 Przed urzędami i instytucjami państwowymi. Polimerek
1.2 Przed instytucjami GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Aegis Maelstrom, Maikking
1.3 Przed Fundacją Wikimedia i środowiskiem lokalnych organizacji partnerskich Wikimedia Foundation. Delegowany członek zarządu. Maikking, Aegis Maelstrom
1.4 Raporty z działalności WMPL. Raporty umieszczane w języku angielskim na Meta-Wiki. Maire, Wpedzich
1.5 Reprezentowanie WMPL przed innymi organizacjami pozarządowymi (NGO, non-governmental organizations). W tym zakresie znajduje się również aktywność WMPL w koalicjach. Polimerek
1.6 Kontakty z mediami i reprezentowanie WMPL w mediach. Maikking, Wpedzich
1.7 Informowanie społeczności polskojęzycznych projektów Wikimedia o działaniach i potrzebach WMPL. Przekazywanie ważnych informacji za pośrednictwem list dyskusyjnych oraz bezpośrednio w poszczególnych projektach. Poszukiwanie wolontariuszy chętnych pomagać w organizacji określonych projektów WMPL. Karol007
1.8 Aktualizacja wpisów na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/ (UZ 2013-47) Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska wyznacza sekretarza Zarządu Karola Głąba i prezesa Zarządu Tomasza Ganicza jako osoby odpowiedzialne za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68). Obowiązek ten będzie spoczywał na w/w osobach do czasu zakończenia sprawowania przez nich wymienionych funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia Wikimedia Polska lub zmiany osób odpowiedzialnych odrębną uchwałą. Karol007, Polimerek
2. Prace administracyjno-organizacyjne.
2.1 Opieka nad listą członków WMPL i Legitymacje członkowskie. Obowiązek ten spoczywa na sekretarzu WMPL, który przyj.muje lub wypisuje nowych członków na podstawie przyjętego regulaminu (UZ 2012-28). Współpracuje z sekretarką zarządzającą wewnętrzną listą członków. Karol007
2.2 Prowadzenie podstawowej dokumentacji działań WMPL. Obowiązek ten spoczywa na sekretarzu WMPL i obejmuje dokumentowanie Uchwał Zarządu, raportów ze Spotkań Zarządu, przygotowywanie Walnych Zebrań Członków itd. Karol007, Maire
2.3 Akcje pozyskiwania środków finansowych. Poszukiwanie sponsorów, koordynowanie akcji promocyjnych związanych z statusem OPP (1%) oraz innych zbiórek. Masti, Wpedzich
2.4 Zatrudnianie pracowników, prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Wpedzich
2.5 Nadzór nad biurem. Polimerek
2.6 Opieka nad majątkiem Stowarzyszenia Opieka nad materiałami i przedmiotami nie stanowiącymi majątku lecz będących własnością i pozostających pod kontrolą Stowarzyszenia w celu przechodniego użytkowania przez wolontariuszy. Masti
2.7 Płatności, delegacje, ZUS i inne sprawy administracyjno-księgowe. - Masti
3. Projekty i różne inicjatywy.
3.1 Nadzór na projektami będącymi w trakcie realizacji. Jedna osoba z Zarządu lub delegowanie do każdego osobno. finansowo: Masti, merytorycznie: Polimerek
3.2 Wsparcie zgłoszeń i oceny większych projektów. Opiekun gniazda projektów. Obejmuje nadzór nad fazą wylęgania oraz pomoc w wykluwaniu nowych projektów. Aegis Maelstrom
4. Promocja.
4.1 Aktywna polityka medialna, akcje specjalne i zarządzanie kryzysowe Nawiązywanie kontaktów z różnymi mediami, przekazywanie informacji o działalności WMPL. Wpedzich
4.2 Nadzór nad przygotowywaniem, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych. Współpraca z sekretarką WMPL. Maire
5. Prace techniczne.
5.1 Opieka nad serwerem narzędziowym i domenami należącymi do WMPL. Masti
5.2 Listy dyskusyjne Zakładanie i usuwanie list dyskusyjnych działających na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia. Karol007
5.3 Adresy e-mail. Zakładanie i usuwanie adresów e-mail na podstawie przyjętego regulaminu. Karol007
5.4 Obecność Stowarzyszenia w serwisach zewnętrznych (blogi, strony dedykowane, media społecznościowe). Wpedzich
6. Dział prawny
6.1 Opiniowanie umów. Maikking
6.2 Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń. Maikking, Polimerek
6.3 Rozstrzyganie wewnętrznych kwestii proceduralno-prawnych. Maikking