Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-35

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-34 UZ 2015-36


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 35/2015

z dnia 28 kwietnia 2015 roku


w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zmienia Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska, który został przyjęty uchwałą nr UZ 2005-2, UZ 2007-19 i UZ 2012-28, przyjmując załączony tekst jednolity:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa:
  1. procedurę przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia Wikimedia Polska dalej zwanym Stowarzyszeniem,
  2. okoliczności przerwania procedury przyjęcia osoby ubiegającej się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Projekty Wikimedia – projekty oparte na idei Wiki i technologii WikiWiki, których prawo własności domen (m.in. Wikipedii, Wikisłownika, Wikimedia Commons) posiada Fundacja Wikimedia założona zgodnie z prawem stanu Floryda w USA,
  2. kandydat – osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu,
  3. nazwa użytkownika – identyfikator rozumiany jako nazwa konta założonego przynajmniej w jednym z Projektów Wikimedia,
  4. deklaracja członkowska lub deklaracja – dokument będący podstawą rozpoczęcia procedury przyjęcia kandydata.

Rozdział 2. Procedury przyjęcia

§ 1
 1. Kandydat może ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu jeśli spełnia warunki określone w art. 11. ust. 1, art. 13., art. 15. ust. 1 oraz art. 17 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska z dnia 19 marca 2011 r.
 2. Członkiem Stowarzyszenia można zostać "metodą wirtualną" lub "metodą na żywo".
 3. Dokumentami wymaganymi w procedurze przyjęcia są: wypełniona i podpisana deklaracja członkowska, kopia dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.) oraz potwierdzenie wpłaty pierwszej składki członkowskiej, której wysokość na pierwszy rok kandydat ustala w deklaracji członkowskiej.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty dowolną drogą elektroniczną, przesyłką listową lub osobiście. Jednocześnie uznaje się za wystarczające dostarczenie dokumentów dowolną drogą elektroniczną w postaci skanów.
 5. Jeśli kandydat wyraził chęć otrzymania legitymacji członkowskiej, zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną własne zdjęcie legitymacyjne. Wydawanie legitymacji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Sekretarz każdorazowo informuje kandydata o możliwościach i formach przesłania dokumentów, a w przypadku, gdy uzna to za konieczne, prosi kandydata o ich ponowne przesłanie.
 7. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki. Datą przyjęcia jest dzień wpłynięcia pierwszej składki na konto Stowarzyszenia. W przypadku gdy wpłata została dokonana przed datą decyzji Zarządu o przyjęcie w poczet członków, za datę przyjęcia uznaje się dzień, w którym została podjęta decyzja Zarządu.
 8. Nie przewiduje się możliwości zapłaty pierwszej składki gotówką.
§ 2
 1. W procedurze przyjęcia metodą wirtualną:
  1. Kandydat zgłasza się na stronie wyznaczonej przez Sekretarza. Zgłoszenie należy zapisać będąc zalogowanym pod nazwą użytkownika, której używa w przynajmniej jednym z Projektów Wikimedia.
  2. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  3. Gdy dane uzna za wiarygodne, wysyła na podany kontakt prośbę o dostarczenie dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
  4. Kandydat dostarcza Sekretarzowi dokumenty określone w § 1 ust. 3. z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
  5. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
  6. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  7. Sekretarz informuje kandydata o decyzji Zarządu oraz prosi o dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia pierwszej składki, której wysokość została zadeklarowana wcześniej przez kandydata.
  8. Kandydat ma obowiązek wpłaty składki w terminie do 30 dni kalendarzowych od poinformowania przez Sekretarza o podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd.
 2. Po zakończonej pozytywnie procedurze przyjęcia, sekretarz wpisuje niezwłocznie kandydata na listę członków.
§ 3
 1. W procedurze przyjęcia metodą na żywo:
  1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka lub pracownika Stowarzyszenia.
  2. Członek, który otrzymał od kandydata dokumenty określone w § 1 ust. 3., dostarcza je do Sekretarza.
  3. Sekretarz sprawdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu, w sposób jaki uzna za właściwy w określonej sytuacji.
  4. W przypadku braku możliwości dokonania kopii dokumentu tożsamości, Sekretarz może zezwolić na przesłanie jej w późniejszym terminie, na zasadach określonych w § 1 ust. 4.
  5. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
  6. Kandydat ma obowiązek wpłaty składki w terminie do 30 dni kalendarzowych od poinformowania przez Sekretarza o podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd.
 2. Po zakończonej pozytywnie procedurze przyjęcia, sekretarz wpisuje niezwłocznie kandydata na listę członków.
§ 4
 1. Osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 30 dni kalendarzowych na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia o decyzji Zarządu. Sekretarz informuje kandydata o upływającym terminie dokonania wpłaty pierwszej składki na 7 dni przed jego upływem.
 2. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia zachodzi, gdy:
  1. Sekretarz negatywnie zweryfikuje dane kandydata podane w zgłoszeniu/deklaracji, lub
  2. kandydat nie opłaci składki w terminie określonym w § 4 ust. 1.
 3. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest bezzwłocznie zawiadamiany przez Sekretarza, o ile ten dysponuje jego aktualnymi danymi kontaktowymi.
 4. Osoba, wobec której przerwana została procedura przyjęcia na członka Stowarzyszenia ma prawo przez miesiąc od doręczenia zawiadomienia odwołać się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej.
 5. Nieprzyjęta osoba ma prawo ponownego kandydowania na członka Stowarzyszenia na ogólnych zasadach ich przyjmowania.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 1
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulacje zawarte w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Przegłosowano 6/0/0