Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
< Zarząd(Przekierowano z Regulamin Zarządu)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


  1. Zarząd spotyka się na kanale IRC #wikimedia-pl lub na żywo w terminach i miejscach ogłaszanych przez Prezesa Zarządu, a przy jego absencji wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika.
  2. Spotkania Zarządu są otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Spotkania są otwarte także dla osób niebędących członkami, o ile Zarząd nie postanowi inaczej. W przypadku spraw, których nie można rozpatrywać publicznie ze względu na politykę prywatności, ze spotkania mogą być wyproszeni wszyscy oprócz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  3. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów[1] za pośrednictwem kanału IRC, poczty elektronicznej lub na żywo. W przypadku równego podziału głosów uchwały nie ogłasza się, oczekując na głosy pozostałych członków Zarządu w terminie trzech dni w sprawach pilnych i wzywa się nieobecnych do udziału w głosowaniu. W przypadku nieuzyskania większości po tym terminie decyduje głos Prezesa Zarządu. W sytuacjach nie wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji Zarząd może zdecydować o przesunięciu jej podjęcia na następne spotkanie.
  4. Zarząd ustala w głosowaniu jawnym dokument stanowiący podział kompetencji zadań członków zarządu i publikuje ten dokument na stronie Podział zadań zarządu.
  5. Zarząd drogą uchwały może dobrać sobie do pomocy na czas określony oraz w zakresie określonym współpracowników bądź konsultantów. Za ich działalność przed Walnym Zgromadzeniem odpowiada Zarząd.

Przypisy

  1. zgodnie z Art 28. p 3 Statutu Stowarzyszenia: Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.