Biuletyn Informacji Publicznej

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Warto wiedzieć[edytuj]

Korzyści płynące z członkostwa[edytuj]

Wpływ na najważniejsze decyzje
Najwyższym organem WMPL jest Walne Zebranie Członków, zwoływane nie rzadziej niż raz w roku. W jego trakcie członkowie określają strategiczne cele i wytyczają kurs Stowarzyszenia.
Legitymacja członkowska
Tymczasowo nowe legitymacje nie są wydawane. Opracowujemy nowy wzór. Ze względu na pandemię sprawa ma niski priorytet.
Przyznawana na wniosek członka, niejednokrotnie otwiera drzwi zwykle zamknięte dla zwiedzających, reporterów itp., ułatwia otrzymywanie akredytacji.

Na co członkostwo NIE ma wpływu[edytuj]

Edytowanie
Status członka nie ma nic wspólnego z edytowaniem Wikipedii ani żadnego z projektów siostrzanych. W Barach czy w Kawiarence głos prezesa jest taki sam, jak głos każdego innego. Stowarzyszenie nie ma i nie zamierza mieć wpływu na decyzje społeczności projektów Wikimedia.
Otrzymywanie wsparcia od Stowarzyszenia
Stowarzyszenie wspiera wszystkich twórców projektów Wikimedia w Polsce, nie tylko swoich członków. Status członka nie jest wymagany ani w regulaminach konkursów edycyjnych, fotograficznych czy Wikigrantach, nie ułatwia otrzymania stypendium uczestnika międzynarodowej konferencji czy zapisania się na spotkanie Wikimedian w Polsce.
Kontakt z ludźmi i współpraca
Każdy, nie tylko członek, może zostać wolontariuszem Stowarzyszenia. Innymi słowy, wolontariat a członkostwo to różne pojęcia i różne sytuacje. Członkostwo nie jest wymagane m.in. do poznawania ludzi, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, angażowania się w organizację tych wydarzeń, pomocy w prowadzeniu innych spraw Stowarzyszenia, np. do tłumaczenia tekstów, prowadzenia szkoleń, prowadzenia mediów społecznościowych, zostania członkiem komisji Wikigrantów ani żadnego innego pozastatutowego grona. Jeżeli interesuje Cię wolontariat, zerknij na stronę Potrzebujemy Ciebie.

Obowiązki członka[edytuj]

Według statutu każdy członek jest zobowiązany:

 • przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia - w praktyce chodzi głównie o stosowanie się do zasad współpracy ustalanych przez zarząd,
 • regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia - zob. składki.

Jak zostać członkiem[edytuj]

Kto może zostać członkiem[edytuj]

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy, kto spełnia następujące warunki:

Jeśli zastanawiasz się ile wpłacić, to być może pomocną informacją będzie, że przeciętna składka wpłacona w 2017 r. wynosiła ok 25 zł.

Zasady przyjmowania członków do Stowarzyszenia określają i precyzują art. 13. Statutu Stowarzyszenia oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.), zaś w sprawach szczegółowych - regulamin przyjmowania członków przyjęty uchwałą UZ 2016-25. Określa on dwie metody przyjmowania członków.

Metoda „wirtualna”[edytuj]

 1. Kandydat zgłasza się na stronie "Zostań członkiem Stowarzyszenia" (niniejsza strona).
 2. Sekretarz sprawdza prawdziwość zawartych danych w sposób, jaki uzna za właściwy w danej sytuacji.
 3. Gdy dane uzna za wiarygodne, informuje biuro Stowarzyszenia, które wysyła na podany kontakt deklarację członkowską.
 4. Kandydat dostarcza dokumenty dowolną drogą elektroniczną na adres biura: biuro@wikimedia.pl, przesyłką listową lub osobiście do biura Stowarzyszenia. Jednocześnie uznaje się za wystarczające dostarczenie dokumentów dowolną drogą elektroniczną w postaci skanów.
 5. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów od kandydata biuro informuje sekretarza o tym fakcie.
 6. Sekretarz informuje Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 7. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
 8. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki na konto Stowarzyszenia.

Metoda „na żywo”[edytuj]

 1. Kandydat zgłasza się fizycznie do dowolnego członka stowarzyszenia.
 2. Członek ten dostarcza do biura dane zebrane od kandydata (nazwa użytkownika używana w jednym z projektów Wikimedia, adres e-mail lub inna forma kontaktu przez Internet), wypełniona deklaracja oraz kopię dowodu tożsamości.
 3. Sekretarz i biuro sprawdzają dane kandydata i informują Zarząd o kandydaturze na najbliższym zebraniu.
 4. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydatury w drodze głosowania jawnego.
 5. Kandydat zyskuje status członka Stowarzyszenia po zakończeniu procedury przyjęcia i zapłaty pierwszej składki na konto Stowarzyszenia.

Termin opłacenia pierwszej składki[edytuj]

Zgodnie z art. 13 Statutu i na podstawie zmian wprowadzonych do regulaminu w uchwale z dnia 14 czerwca 2016 osoby, których kandydatury na nowych członków Stowarzyszenia zostały zaakceptowane przez Zarząd, mają 30 dni kalendarzowych na wpłacenie pierwszej składki, licząc od daty wysłania powiadomienia. Jeśli nie opłacą składki w terminie, procedura ich przyjmowania zostaje przerwana, o czym zostają bezzwłocznie zawiadomione, o ile sekretarz lub biuro dysponują ich aktualnymi danymi kontaktowymi.

RODO[edytuj]

Administratorem danych osobowych członków jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (ul. Tuwima 95 lok. 15, 90-031 Łódź). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodoatwikimedia.pl.

Dane osobowe kandydatów na członków przetwarzamy w celu weryfikacji spełniania warunków przyjęcia w poczet członków, a także w celu prowadzenia ewidencji członków niezbędnej do zwołania Walnych Zebrań Członków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostęp do bazy danych osobowych członków mają upoważnieni członkowie władz oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Stowarzyszenia. Niepodanie wymienionych danych uniemożliwia przyjęcie w poczet członków Wikimedia Polska.

Względem danych osobowych, które są przetwarzane przez Wikimedia Polska, przysługują kandydatom na członków i członkom następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez kandydata albo członka zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionym interesie prawnym Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w każdej chwili przysługuje kandydatowi albo członkowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że:

 1. w stosunku do danych osobowych kandydata albo członka istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności kandydata albo członka, lub że
 2. dane osobowe kandydata albo członka będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub roszczeń.

W każdej chwili przysługuje kandydatowi członkowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje członkom prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zobacz też[edytuj]

Kontakt[edytuj]

Wszystkie pytania związane z członkostwem, procedurą zapisu etc. należy kierować do biura Stowarzyszenia:

Łukasz Garczewski
dyrektor ds. operacyjnych
tel.: +48 601 827 937
e-mail: kontakt@wikimedia.pl

Kandydatury[edytuj]