Biuletyn Informacji Publicznej

FAQ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Zarząd/podział zadań)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


Gdzie szukać informacji

Grupa docelowa Kanały komunikacji Uwagi
Darczyńcy, sympatycy i sympatyczki Utworzyliśmy stronę wikimedia.pl i będziemy ją rozbudowywali tak, żeby można było tam znaleźć wszystkie podstawowe informacje o Stowarzyszeniu.

Tamta strona ma być punktem wyjścia do dalszych poszukiwań informacji.

Zwróć uwagę na zakładkę "Wesprzyj nas!" i zakładkę "Kontakt".

Społeczności projektów Wikimedia Z czasem na projektach siostrzanych utworzymy strony podobne do Wikipedia:Wsparcie.
Członkowie i członkinie
 • Komunikacja: lista mailowa wikimediapl-l i indywidualne maile (ogłoszenia, dyskusje), w dalszej kolejności ta wiki
Komunikacja w sprawach członkowskich i innych wewnętrznych z życia Stowarzyszenia odbywa się głównie drogą mailową. W ramach wyjątku tutaj przeprowadzamy najważniejsze konsultacje, takie jak dotyczące zmian statutu czy planów rocznych.
 • Dokumentacja: ta wiki
Wiki pl.wikimedia.org służy do publikacji materiałów, które powinny być jawne ze względu na transparentność. Pełni też rolę Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to przede wszystkim funkcja "biblioteki"/"archiwum".

Struktura organizacyjna, podział zadań

Jaką mamy strukturę organizacyjną?

Wśród osób funkcyjnych, mających stałe, oficjalnie przypisane zadania, są:

 • członkowie zarządu (wolontariusze)
 • członkowie komisji rewizyjnej (wolontariusze)
 • członkowie sądu koleżeńskiego (wolontariusze)
 • pracownicy.

Wolontariusze, w tym członkowie zarządu, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, nagród ani innych bonifikat za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Patrz:

Jaki mamy podział zadań?

Poniższa tabela jest niepełna. Prace w toku.

Zarząd, pracownicy i wolontariusze

Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca
Sfera działań zewnętrznych
Relacje z wolontariuszami i społecznościami edytującymi
Wspieranie społeczności (edytujących) Wsparcie edytorów-nowicjuszy Grupa wikiprzewodników (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.) Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Wsparcie Wikiźródeł Grupa wikiskrybów (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Wsparcie edytorów-trenerów Grupa wikitrenerów (koordynowana przez mł. specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Zdrowie społeczności Grupa ds. zdrowia społeczności (koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.)
Udzielanie Wikigrantów Komisja Wikigrantów (koordynowana przez przewodniczącego Komisji)
Inne projekty mające na celu pozyskiwanie treści niewyłącznie multimedialnych, zwiększanie grona wolontariuszy, integrację, dobrostan społeczności i pozostałe związane ze wsparciem społ. Specjalistka ds. wsparcia społ. i mł. specjalistka ds. wsparcia społ.
Wspieranie wolontariuszy (Stow.) i członków, komunikacja ze społecznością, wolontariuszami i członkami Tworzenie i prowadzenie mapy zaangażowania wolontariuszy Specjalistka ds. wsparcia społ. Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Tworzenie biuletynu dla społeczności
Wysyłanie pakietów informacyjno-motywacyjnych dla wolontariuszy i członków
Wydarzenia WMPL i międzynarodowe Organizacja wydarzeń Koordynator wydarzeń (do zatrudnienia w 2021; patrz: Organizacja wydarzeń w związku z SARS-CoV-2) Członek ZZ ds. wsparcia społeczności
Stypendia na wydarzenia międzynarodowe Komisja Stypendialna (do utworzenia; koordynowana przez specjalistkę ds. wsparcia społ.; patrz: Organizacja wydarzeń w związku z SARS-CoV-2)
Zmiana Zasad bezpiecznej przestrzeni Specjalistka ds. wsparcia społ. w porozumieniu z członkiem ZZ ds. wsparcia społ.
Współpraca z instytucjami
Pozyskiwanie zasobów Współpraca z instytucjami kultury i dziedzictwa Specjalistka ds. GLAM i wikirezydenci Członek ZZ ds. GLAM
Inna działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Specjalistka ds. GLAM
Oświata, szkolnictwo wyższe Prowadzenie programu Wikiszkoła Specjalistka ds. projektów edukacyjnych i mł. specjalist(k)a ds. projektów edukacyjnych Członek ZZ ds. edukacji
Współpraca z uniwersytetami
Inna działalność w obszarze oświaty oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Reprezentacja, komunikacja zewnętrzna i fundraising
Reprezentacja W Koalicji Otwartej Edukacji Wiceprezes Wiceprezes
W Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Dyrektor
Komunikacja zewnętrzna (promocja) Komunikacja generalnych kierunków działań, dbałość o wizerunek i pozycję Stowarzyszenia Prezes
Budowanie marki i promocja projektów Wikimedia Polska Rzeczniczka, specjalistka ds. promocji Członek ZZ ds. komunikacji (vacat), p.o. - Prezes
Komunikacja kryzysowa
Budowanie relacji z przedstawicielami mediów
Fundraising Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i instytucjonalnymi Specjalista ds. fundraisingu Prezes
Prowadzenie kampanii 1% PIT i innych kampanii fundraisingowych
Utrzymywanie relacji z podmiotami wspierającymi WMPL usługowo
Poszukiwanie potencjalnych członków Rady Programowej
Redagowanie raportu rocznego z działalności Stowarzyszenia
Kontakt z Wikimedia Foundation ws. kampanii 1% PIT
Rzecznictwo i polityki publiczne Działalność w obszarze polityk publicznych oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Vacat Vacat, p.o. - Sekretarz
Badania i rozwój
Projekty badawcze Przykładowo: badania wolontariatu i czytelnictwa, badania wizerunku Wikimediów, automatyzacja pracy wolontariuszy, rekomendacje wdrożeniowe dla działań operacyjnych Grupa badawcza (w trakcie tworzenia) Vacat, p.o. - dyrektor
Sfera działań wewnętrznych
Prawo i administracja
Obsługa prawna Zgodność działań z prawem (o stowarzyszeniach, OPP, pracy, cywilnym, RODO, itd.) Sekretarz Sekretarz
Kontrola zawieranych umów
Tworzenie, aktualizowanie i kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji
Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych
Udzielanie odpowiedzi na błędnie kierowane żądania usunięcia naruszeń, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia treści
Wykonywanie obowiązków osoby kontaktowej RODO
Udzielanie informacji publicznej, obecność WMPL w wymaganych prawnie bazach danych Dyrektor
Sprawy członkowskie Przyjmowanie nowych członków Kierownik biura Sekretarz
Utrzymywanie bazy danych członków
Weryfikacja płacenia składek członkowskich i prowadzenie procedury skreślania z listy członków
Obsługa Walnych Zebrań Członków
Finanse i majątek
Kontroling finansowy Obsługa płatności Pracownicy wg obszarów odpowiedzialności („centra kosztów”) Skarbnik
Współpraca z biurem rachunkowym Kierownik biura
Analityka kosztów, raportowanie realizacji budżetu według działów
Śledzenie wpływów i decyzje o możliwości finansowania działań z poszczególnych źródeł Skarbnik
Śtworzenie i kontrola nad „centrami kosztów”
Bieżące zarządzanie aktywami i planowanie finansowe Zarządzanie płynnością Skarbnik
Zarządzanie inwestycjami i kapitałem żelaznym, wybór instrumentów finansowych
Dokonywanie niestandardowych płatności: inne niż typowe opłaty oraz inne niż bieżące wydatki przypisane do pracowników
Śledzenie zmian wynagrodzeń na odpowiednich rynkach pracy
Planowanie i sprawozdawczość
Planowanie roczne Dopracowanie jakości projektów zgłaszanych do ZZ Dyrektor Sekretarz
Zbieranie potrzeb budżetowych pracowników
Synteza potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów Sekretarz
Organizacja corocznych i ew. "połówkowych" spotkań Zespołu Zarządczego
Uzupełnienie luk, walidacja metryk, akceptacja BSC Prezes
Sprawozdawczość i dokumentacja wiedzy Sprawozdawczość finansowa Kierownik biura Skarbnik
Sprawozdawczość dla GUS i NIW Sekretarz
Sprawozdawczość ogólna i dla WMF
Wzory, obieg, cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
Zarządzanie pracownikami, koordynacja i wsparcie ZZ i rozwój zasobów ludzkich
Zarządzanie pracownikami Rekrutacja, onboarding, offboarding pracowników Dyrektor Prezes
Bieżąca komunikacja z pracownikami (wsparcie pracowników w realizacji codziennych zadań, spotkania indywidualne i grupowe)
Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy (w tym urlopowanie, ocena pracy, wsparcie sprzętowe)
Szkolenie, zapewnianie szkoleń
Organizacja kwartalnych spotkań sprawozdawczo-planistycznych pracowników i ZZ
Koordynacja pracy Zespołu Zarządczego Gatekeeping spraw kierowanych do ZZ (delegowanie spraw, które nie wymagają pracy ZZ) Sekretarz
Przypisywanie właścicieli/sponsorów do zadań
Monitorowanie stanu wykonania zadań ZZ
Przygotowywanie, uzupełnianie i publikacja protokołów spotkań ZZ
Ciągłość procesów w ZZ (upewnianie się, że komunikacja nastąpiła i pilnowanie, żeby zadanie nie oczekiwało zbyt długo pomiędzy członkami ZZ)
Opieka nad członkami Zespołu Zarządczego Rekrutacja do ZZ, onboarding, offboarding Sekretarz Prezes
Wsparcie we współpracy wolontariuszy w ZZ z Dyrektorem
Wspierająca komunikacja z członkami ZZ w sprawie kwestii blokujących wykonanie zadań
Ocena i rozwój członków ZZ Prezes
Mapowanie i rozwój umiejętności potrzebnych do realizacji zadań (szkolenie i zapewnienie szkoleń)
Ład w organizacji: kwestie sporne wewnątrz ZZ, kontakt z komisją rewizyjną i sądem koleżeńskim
Inne
Zaplecze IT Administracja systemami i aplikacjami (w tym pocztą elektroniczną) Dyrektor i sekretarz Sekretarz
Administracja serwerami i domenami Dyrektor
Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca

Komisja Rewizyjna

 • Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • Żądanie od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 • Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Sąd Koleżeński

 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
  • naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
  • sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Informacje dotyczące tej witryny

Prawa autorskie

Ogólne zasady

Otrzymujesz ograniczoną licencję - CC BY-SA 3.0 - do bezpłatnego kopiowania i modyfikowania wszystkiego, co jest dostępne na tej stronie, z wyjątkami opisanymi poniżej.

Możesz także dodawać własne utwory i treści niechronione prawem autorskim, które związane są z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Należy zakładać, że wszystkie teksty zawarte w tym serwisie (oprócz stron osobistych użytkowników) należą do członków, wolontariuszy lub pracowników Stowarzyszenia Wikimedia Polska i stanowią ich własną twórczość.

Wyjątki

Na tej stronie mogą znajdować się treści nieobjęte licencją CC-BY-SA 3.0 lub licencją zgodną z CC BY-SA 3.0. W każdym przypadku są one wyraźnie oznaczone. O ile nie jest to inaczej określone, ta strona nie jest związana z właścicielami praw autorskich do tych materiałów i ich użycie przez Ciebie poza tą stroną może być dokonane wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. W szczególności chodzi o logotypy instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, do których wszelkie prawa są zastrzeżone (patrz: Kategoria:Loga).

Niektóre logotypy i nazwy, takie jak: Wikimedia, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikispecies, Wikipodróże i Meta-Wiki są zarejestrowanymi znakami towarowymi i przedmiotami praw autorskich przysługujących Wikimedia Foundation. Są one wyłączone spod licencji do bezpłatnego kopiowania, a ich użycie musi być zgodne z Trademark Policy Wikimedia Foundation.

Wiele stron jest zablokowanych przed edycją na stałe, gdyż zawierają szczególnego rodzaju dane i dokumenty Stowarzyszenia.

Hosting

Strona ta jest umieszczona na serwerze należącym do Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco i dlatego podlega prawu USA. Ze względu na to, że jest to strona Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi, Stowarzyszenie bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie na niej prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Ani Wikimedia Foundation, ani Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie biorą odpowiedzialności za naruszanie przez zawarte na tej stronie treści prawa kraju, w którym aktualnie przebywasz, jeśli nie są to Stany Zjednoczone Ameryki lub Rzeczpospolita Polska.

Polityka prywatności

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych osób związanych ze Stowarzyszeniem są szczegółowo opisane na stronie Polityka prywatności. Przypominamy, że dane zapisane w artykułach biograficznych w Wikipedii nie są danymi przetwarzanymi przez nas!

Komu mogę zadać dodatkowe pytania?

Patrz: