Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna/spotkania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


         


Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2014-2016)

10 maja 2014

Data
10 maja 2014
Miejsce
Poznań
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień, Daniel Malecki
 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10 maja 2014 r. podjęło decyzję o wyborze w skład Komisji Rewizyjnej następujących osób:
  Juliusza Zielińskiego, Agnieszki Kwiecień i Daniela Maleckiego.
  Komisja na swoim pierwszym spotkaniu bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia przyjęła uchwałę nr 2014/1 w następującym brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/1
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 10 maja 2014
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Działając na podstawie Art. 31. p.7. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali ze swego składu Juliusza Zielińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji w kadencji 2014-2016.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2z/0p/1w

24 października 2014

Data
24 października 2014
Miejsce
Wrocław
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień
 1. Przegląd stron dot. Komisji na wiki Stowarzyszenia (http://pl.wikimedia.org).
  Dokonano przeglądu i uporządkowania stron w kategorii Komisja Rewizyjna.
 2. Przedyskutowanie propozycji i przyjęcie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
  Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2014/2 w brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/2
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 24 października 2014
  w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  Komisja Rewizyjna przyjmuje następujące nowe brzmienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, dostępnego pod adresem https://pl.wikimedia.org/wiki/Regulamin_Komisji_Rewizyjnej, obowiązującego od 24 października 2014 r.:
  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się "na żywo" nie rzadziej niż jeden raz w roku; oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje poprzez kontakt na kanale IRC, kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą - w miarę możliwości - w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC oraz w organizowanych "na żywo" wspólnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0
 3. Ustalenie organizacyjnych i technicznych sposobów gromadzenia informacji o działaniach Komisji oraz przekazywania ich do biura Stowarzyszenia.
  Dokumenty oficjalne Komisji będą podpisywane przynajmniej przez Przewodniczącego i wysyłane do siedziby Stowarzyszenia. Komisja prowadzi rejestr spraw, którymi zajmowała się podczas swojej kadencji.
 4. Dyskusja na temat przeprowadzenia profesjonalnego badania bilansu Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrotowego 2014.
  Komisja zdecydowała o poddaniu sprawozdania finansowego za rok 2014 formalnemu audytowi, w związku z czym przyjęła uchwałę 2014/3 w brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/3
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 24 października 2014
  w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014
  Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska do poddania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014 formalnemu audytowi i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W związku z tym oczekuje od Zarządu przedstawienia co najmniej trzech ofert z rekomendacjami biur rachunkowych mających odpowiednie uprawnienia w celu dokonania wyboru audytora. Oferty muszą wpłynąć do końca lutego 2015 r.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

27 stycznia 2015

Data
27 stycznia 2015
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień

Przedyskutowanie propozycji Zarządu Stowarzyszenia i wybór firmy do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2015/1 w brzmieniu:

Uchwała nr 2015/1
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 27 stycznia 2015
w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna, działając w oparciu o Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 2014/3 oraz Uchwałę Zarządu UZ 6/2014, postanawia spośród przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia ofert biur rachunkowych gotowych podjąć się audytu księgowego sprawozdania Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 wybrać firmę Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy Spółka z o. o., ul. A. Struga 78, budynek A lok.105, 90-557 Łódź.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

20 kwietnia 2015

Data
20 kwietnia 2015
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień.

Przedyskutowano zgłoszoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów sprzeczności uchwały Komisji Rewizyjnej nr 2015/1 (w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014) z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
Po przeanalizowaniu sytuacji Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2015/2 w brzmieniu:

Uchwała nr 2015/2
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 20 kwietnia 2015
w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna, uwzględniając fakt, iż uprawnienia do wyboru instytucji powołanej celem przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia przypisane są, zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości – wobec braku delegacji w tej sprawie w Statucie Stowarzyszenia dla Komisji Rewizyjnej – wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków i w związku z tym wybór Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy przez Komisję Rewizyjną jest nieważny z mocy Ustawy, postanawia:
§1
Uchylić swoją uchwałę nr 2014/3 z 24 października 2014 r. zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia za rok 2014 i zastąpić ją zaleceniem do przeprowadzenia nieformalnego badania tych ksiąg za rok 2014 przez zewnętrzną kancelarię biegłych rewidentów.
§2
W konsekwencji decyzji opisanej w §1 – uchylić swoją uchwałę nr 2015/1 z 27 stycznia 2015 r. o formalnym wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy i zastąpić ją zaleceniem wybrania tej właśnie Kancelarii do przeprowadzenia nieformalnego badania ksiąg.
§3
Celem uniknięcia w przyszłości potrzeby angażowania Walnego Zebrania do analizowania ofert firm zajmujących się audytem ksiąg, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania punktu w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w którym – w Artykule 32 ust. 1 – na końcu zdania (po przecinku) umieszczone zostałyby słowa „w tym wybór biegłego rewidenta w celu wydania opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym,”.
§4
Celem uproszczenia procedur zatwierdzania sprawozdań, zgodnie z sugestiami kontrolerów z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazanymi Zarządowi jesienią 2014 roku, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o zbadanie pod względem prawnym możliwości (i w razie potwierdzenia, że taka możliwość istnieje – realizację) umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania propozycji wprowadzenia także drugiej zmiany w Statucie, polegającej na usunięciu z ustępu 2 w Artykule 24, wymieniającego listę czynności będących przedmiotem porządku obrad Walnego Zebrania, słów „rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych” i umieszczenie tych słów w Art. 32 po ustępie 4, jako nowy ustęp 4a.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

5 marca 2016

Data
5 marca 2016
Miejsce
korespondencyjnie za pomocą poczty elektronicznej
Obecni
Juliusz Zieliński, Daniel Malecki.

Podczas głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr UKR 2016-0 w sprawie zlecenia wykonania audytu rachunku zysków i strat​ oraz bilansu Stowarzyszenia za 2015 rok przeanalizowany przez księgowych zewnętrznych. Audyt ma zostać wykonany przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia analizowanych dokumentów przez Komisję Rewizyjną. Numeracja uchwały wynika z późniejszej jej archiwizacji i konieczności zachowania chronologii numeracji uchwał.

4 czerwca 2016

Data
4 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Daniel Malecki.

Przedyskutowano sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015, a także raport Kancelarii Biegłych Rewidentów CONSULTUS wykonany w maju 2016.
Po przeanalizowaniu sprawozdań oraz raportu, a także w wyniku oceny własnej, Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2016/1 w brzmieniu:

Uchwała nr 2016/1
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 4 czerwca 2016
w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015.
§1
Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015"
§2
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zaakceptowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.
§3
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2015
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0


Komisja Rewizyjna przedyskutowała treść sprawozdania z własnej działalności w roku 2015.
Po dyskusji Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2016/2 w brzmieniu:

Uchwała nr 2016/2
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 4 czerwca 2016
w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2015.
§1
Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska z działalności w roku 2015" celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu celem akceptacji.
§2
Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium za rok 2015.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2016-2018)

4 czerwca 2016

Data
4 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej w nowym składzie przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji, przyjmując jednogłośnie dwie uchwały: UKR 2016-3 i UKR 2016-4.

5 czerwca 2016

Data
5 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Spotkanie miało na celu omówienie zmian regulaminach tajnych głosowań w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (przyjęta uchwała UKR 2016-5) oraz wniosku o wykreśleniu Sądu Koleżeńskiego (przyjęta UKR 2016-6).

23 stycznia 2017

Data
23 stycznia 2017
Miejsce
e-mail
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

W związku z koniecznością przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego WMPL, do którego Stowarzyszenie jest zobowiązane na mocy umowy z Wikimedia Fundation, komisja Rewizyjna w pełnym składzie, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr UKR 2017-1. Ze względu na krótki termin realizacji, audyt powierzono kancelarii, z którą WMPL już współpracowało w tym zakresie rok temu.

8 kwietnia 2017

Data
8 kwietnia 2017
Miejsce
Wrocław, ul. Namysłowska 8
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Celem spotkania Komisji Rewizyjnej było zbadanie raportu Kancelarii Biegłych Rewidentów "CONSULTUS" Sp. z o.o. z wykonanego audytu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz podjęcie dyskusji związanej z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia. W czasie spotkania Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie uchwałę nr UKR 2017-2, w której wnioskuje do Zarządu o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków określonych w uchwale punktów porządku obrad. Przebieg spotkania został zaprotokołowany i podpisany przez Komisję Rewizyjną. Koszty związane ze spotkaniem zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu nr UZ 2017-19.

28 maja 2017

Data
28 maja 2017 g. 18:00 - 2 czerwca 2017 g. 13:00
Miejsce
e-mail
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Spotkanie Komisji Rewizyjnej miało na celu zatwierdzenie treści sprawozdania i oceny pracy zarządu. Przygotowane dokumenty zostały poddane dyskusji a po zakończeniu prac redakcyjnych zostały przyjęte jednogłośnie w dwóch niezależnych uchwałach. Uchwała nr UKR 2017-3 dotyczy oceny pracy Zarządu, natomiast w uchwale nr UKR 2017-4 dotyczącej sprawozdania z działalności własnej w 2016 roku. Obydwa dokumenty zostały podpisane następnego dnia i przedstawione w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3 czerwca 2017

Data
3 czerwca 2017
Miejsce
Bydgoszcz, ul. Szubińska 32
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Spotkanie zostało przeprowadzone w czasie trwania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska i miało na celu podjęcie decyzji o udzieleniu upoważnienia Maikkingowi, tj. Maciejowi Królowi, do reprezentowania Komisji Rewizyjnej w kwestii ustalenia z Zarządem Stowarzyszenia Wikimedia Polska trybu głosowania proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

13 stycznia 2018

Data
13 stycznia 2018 19:35-19:45
Miejsce
Rochna k. Koluszek
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Celem spotkania Komisji Rewizyjnej było omówienie planu działania w 2018 roku. W czasie dyskusji członkowie jednomyślnie uznali, że audyt ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, wzorem lat ubiegłych, winien zostać przeprowadzony także i w roku bieżącym. W uzasadnieniu Komisja podkreśla, że również Wikimedia Foundation wymaga takiego badania w związku z swojej umowie zawieranej ze Stowarzyszeniem, która umożliwia i reguluje kampanię reklamową wykorzystującą mechanizm banerów w polskojęzycznych Projektach Wikimedia. W tym celu Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr UKR 2018-1, w której zaleca Zarządowi Stowarzyszenia podjęcie działań przygotowawczych, tj. wyboru nie mniej niż dwóch kancelarii biegłych rewidentów i przedstawienie ich do ostatecznego wyboru przez Komisję Rewizyjną. Jednocześnie sprawą istotną dla Komisji jest, by Zarząd w czasie wyboru kancelarii nie zwracał swej uwagi w stronę podmiotu, który w przeszłości wykonywał te audyty i odradza wejście w ponowną z nim współpracę.

W drugiej części spotkania rozmawiano o terminie spotkania Komisji Rewizyjnej i potencjalnym miejscu jego organizacji. W tej chwili, ze względu na niewielką liczbę danych wejściowych, nie mogła ustalić ani konkretnej daty, ani miejsca spotkania. Niemniej jednak podjęto uchwałę nr UKR 2018-2, w której Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Zarządu o wstępne przeznaczenie środków - na poziomie zbliżonym do analogicznego wydatku w roku 2017 - na pokrycie kosztów organizacji spotkania. Przed podjęciem uchwały przez Zarząd w tej sprawie Komisja przekaże bliższe informacje na temat terminu i przewidywanych kosztów.

24 stycznia 2018

Data
24 stycznia 2018 13:01-23:04
Miejsce
mail
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Komisja Rewizyjna WMPL przeprowadziła spotkanie korespondencyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia otrzymanych zgłoszeń dotyczącej jakości prowadzonych rozmów podczas cotygodniowych spotkań Zarządu odbywających się na kanale IRC #wikimedia-pl. Po przyjrzeniu się przebiegowi ostatniego spotkania Zarządu, Komisja podjęła uchwałę nr UKR 2018-3 w sprawie dokumentacji spotkań Zarządu. Celem podjęcia uchwały jest regularne badanie działań Zarządu i argumentacji stosowanej w procesie decyzyjnym zarządzania Stowarzyszeniem. W czasie dyskusji członkowie Komisji podkreślili, że mają prawo do uczestniczenia w każdym spotkaniu Zarządu i w miarę możliwości z tego prawa korzystają. Wniosek o dokumentację spotkań ma zabezpieczać możliwość Komisji Rewizyjnej do pełnego wglądu w proces decyzyjny Zarządu w każdej sytuacji włączając te, w których samodzielnie dokumentacji zebrać nie może.

13 lutego 2018

Data
13 lutego 2018 13:58 - 20 lutego 2018 19:03
Miejsce
mail
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Komisja Rewizyjna WMPL przeprowadziła spotkanie korespondencyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia oferty otrzymanej od podmiotu zewnętrznego w sprawie analizy (badania) sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska. W związku z uchwałą nr UKR 2018-1 i brakiem informacji zwrotnej od Zarządu Stowarzyszenia z wskazaniem potencjalnych podmiotów gotowych przeprowadzić wspomniane badanie, Komisja Rewizyjna wybrała przedsiębiorstwo, które zgodziło się dokonać badania sprawozdania finansowego. Karol007 w czasie dyskusji podkreślił, że Zarząd może przedstawić listę podmiotów kontrolujących, ponieważ to Komisja Rewizyjna ostatecznie decyduje o najlepszej rekomendacji i w razie wątpliwości co do bezstronności wyboru dokonanego przez Zarząd może rekomendować inne przedsiębiorstwo. Ostatecznie Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr UKR 2018-4, w której jednogłośnie wnioskuje do Zarządu o zlecenie analizy (badania) sprawozdania finansowego firmie Eliks Audytorska Spółka z o.o. z Wrocławia. Szczegóły oferty zostały przesłane do wiadomości członków Zarządu, przed spotkaniem Zarządu 20 lutego 2018 roku, na indywidualne skrzynki mailowe.

27 maja 2018

Data
27 maja 2018 09:30-13:30
Miejsce
pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Celem spotkania było przeprowadzenie analizy sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia oraz dyskusja na temat przygotowania dokumentów przed Walnym Zebraniem Członków, tj. Oceny pracy Zarządu oraz sprawozdania z własnej działalności. Szczegóły spotkania i wnioski Komisja Rewizyjna zapisała w protokole.

9 czerwca 2018 nr 1

Data
9 czerwca 2018 09:00-09:30
Miejsce
al. Korfantego 9, Katowice
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Celem spotkania było przyjęcie treści dokumentów związanych z oceną pracy zarządu w 2017 roku (uchwała nr UKR 2018-5, przyjęta jednogłośnie), sprawozdaniem z działalności własnej Komisji Rewizyjnej (uchwała nr UKR 2018-6, przyjęta jednogłośnie) i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2017 (uchwała nr UKR 2018-7, przyjęta jednogłośnie).

Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2018-2020)

9 czerwca 2018 nr 2

Data
9 czerwca 2018 ok. godz. 15:00 (godzina do weryfikacji z protokołem Walnego)
Miejsce
al. Korfantego 9, Katowice
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Spotkanie odbyło się w przerwie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i miało na celu ukonstytuowanie się funkcji wśród członków Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania Członków z 9 czerwca 2018 skład Komisji pozostał bez zmian, w związku z tym, w nowej kadencji podział zadań między członkami Komisji Rewizyjnej również pozostał bez zmian. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonano w głosowaniu jawnym, po uprzednim zgłoszeniu przez Maikkinga kandydatury Jula, który wyraził zgodę na jej objęcie. Następnie Julo zaproponował utworzenie funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej i nadanie jej Karolowi, który również wyraził zgodę na jej objęcie. W związku z przeprowadzonymi głosowaniami przyjęto odpowiednio dwie uchwały: UKR 2018-8 i UKR 2018-9. W czasie spotkania zwrócono również uwagę również na potrzebę wprowadzenia numeracji spotkań Komisji Rewizyjnej w celu jednoznacznego rozróżnienia spotkań, które odbywają się w tym samym dniu.

26 stycznia 2019

Data
26 stycznia 2019
Miejsce
al. Wolności 5, Kalisz
Obecni
Juliusz Zieliński, Maciej Król
Nieobecny
Karol Głąb

Spotkanie odbyło się podczas Zlotu Zimowego Stowarzyszenia, w Kaliszu. Przedyskutowano potrzebę przeprowadzenia kolejnego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Postanowiono sprawdzić, czy firma Eliks, która wykonała to zamówienie w ub. roku, podejmie się tych czynności ponownie i czy przedstawi satysfakcjonującą ofertę. Uznano, że gdyby takiej oferty tym razem nie przedstawiła, Zarząd winien zaproponować inną alternatywną firmę. Zobowiązano Zarząd do przeznaczenie na ten cel niezbędnych środków. Podjęto w związku z tym uchwałę UKR 2019-1.

W drugiej części spotkania podjęto uchwałę UKR 2019-2 zobowiązującą Zarząd do zarezerwowania środków na spotkanie Komisji Rewizyjnej "na żywo" mające na celu dokonanie oceny przez Komisję sprawozdania i raportu z jego badania.

7 czerwca 2019

Data
7 czerwca 2019
Miejsce
Novotel Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śl. 7, Wrocław
Obecni
Juliusz Zieliński, Maciej Król, Karol Głąb (telekonferencja)

Spotkanie odbyło się podczas Konferencji Stowarzyszenia Wikimedia Polska we Wrocławiu. Przyjęto, po wcześniejszych konsultacjach mailowych i telefonicznych, uchwałę UKR 2019-4 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku.

W drugiej części spotkania podjęto uchwałę UKR 2019-5 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2018 roku.

18 maja 2019

Data
18 maja 2018 10:30-13:00
Miejsce
pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król (telekonferencja)

Celem spotkania było przeprowadzenie analizy sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia oraz dyskusja na temat przygotowania dokumentów przed Walnym Zebraniem Członków, tj. oceny pracy Zarządu oraz sprawozdania z własnej działalności. Szczegóły spotkania i wnioski Komisja Rewizyjna zapisała w protokole.

Podczas spotkania Komisja podjęła uchwałę nr UKR 3/2019 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia z 28 marca 2019 r.

28 czerwca 2019

Data
28 czerwca 2019 17:30-18:30
Miejsce
Sztygarka, ul. Piotra Skargi 34a, Chorzów
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb;
zaproszony
Paweł Drozd

Celem spotkania było dokooptowanie (w trybie Art. 22 Statutu) do składu Komisji Rewizyjnej, na wakujące (po ustąpieniu 13 czerwca 2019 Macieja Króla) stanowisko, nowego członka. W wyniku wcześniej przeprowadzonych przez przewodniczącego Komisji konsultacji, zgodę wyraził były członek Komisji (w latach 2005-2008) i były skarbnik w Zarządzie Stowarzyszenia (2008-2012), Paweł Drozd. Podczas posiedzenia, po otrzymaniu od Pawła Drozda oświadczenia o niekaralności oraz o niepozostawaniu w bliskich związkach z członkami Zarządu, Komisja jednomyślnie podjęła uchwałę UKR 6/2019 o dokooptowaniu go do składu Komisji Rewizyjnej.

20 marca 2020

Data
20 marca 2020 19:00-19:30
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Paweł Drozd

Celem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków, mającego na celu jedno zamierzenie: zmianę Statutu umożliwiającą w przyszłości odbywanie walnych zebrań również w trybie zdalnym, przez Internet. Uchwałę UKR 1/2020 Komisja przyjęła jednomyślnie.

14 kwietnia 2020

protokół z głosowania
Data
14 kwietnia 2020 20:00-20:30
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Paweł Drozd

Celem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie wyboru - spośród dwóch propozycji przedstawionych przez Zarząd - rekomendacji firmy do sporządzenia raportu z analizy sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. W następstwie dyskusji i przeprowadzonego głosowania (w załączeniu protokół) Komisja przyjęła jednomyślnie ofertę firmy Eliks.

W trakcie spotkania wypróbowano funkcjonowanie systemu do przeprowadzania głosowań w trybie zdalnym, za pośrednictwem aplikacji wytworzonej przez firmę MWC pod nazwą nazwy Rada24.


26 czerwca 2020

przyjęte dokumenty
Data
26 czerwca 2020 10:00-22:30
Miejsce
on-line (e-mail, telekonferencja 22:15-22:30)
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Paweł Drozd

Celem spotkania było przeprowadzenie analizy sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia oraz dyskusja na temat przygotowania dokumentów przed Walnym Zebraniem Członków, tj. oceny pracy Zarządu oraz sprawozdania z własnej działalności. Szczegóły znajdują się w przyjętych jednogłośnie dokumentach.

Podczas spotkania Komisja podjęła uchwały nr: UKR 2020-2 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia z (data do uzupełnienia) r., UKR 2020-3 w sprawie przyjęcia dokumentu związanego z oceną pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku i UKR 2020-4 w sprawie przyjęcia treści sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska w 2019 roku.


Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2020-2022)

18 lipca 2020

Data
18 lipca 2020 ok. godz. 17:30-19:30
Miejsce
online (e-mail)
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Michał Skąpski

Spotkanie odbyło się w trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przeprowadzanego (w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego) w trybie zdalnym i miało na celu ukonstytuowanie się funkcji wśród członków Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania Członków z 18 lipca 2020 skład Komisji został wyborach ustalony następująco: Karol Głąb (Karol007), Juliusz Zieliński (Julo), Michał Skąpski (Viatoro). Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim spotkaniu w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komisji, po uprzednim zgłoszeniu przez Viatoro kandydatury Karola007, który wyraził zgodę na objęcie obowiązków Przewodniczącego. Funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej objął Julo. Podjęto uchwały UKR 2020-5 i UKR 2020-6, związane z objęciem tych funkcji.

Spotkania Komisji Rewizyjnej (kadencja 2022-2024)

7 lipca 2022

Data
7 lipca 2022 ok. godz. 16:00-17:30
Miejsce
online (e-mail)
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

Spotkanie przeprowadzono w formie wymiany wiadomości i miało na celu ukonstytuowanie się funkcji wśród członków Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania Członków z 25 czerwca 2022 skład Komisji został w wyborach ustalony następująco: Karol Głąb (Karol007), Tadeusz Rudzki (TR), Leszek Dobrowolski (Bonvol). Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim spotkaniu w głosowaniu jawnym wybrali spośród siebie Przewodniczącego Komisji, po uprzednim zgłoszeniu przez TR kandydatury Karola007, który wyraził zgodę na objęcie obowiązków Przewodniczącego. Funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej objął Bonvol. Podjęto uchwały UKR 2022-1 i UKR 2022-2, związane z objęciem tych funkcji. Kolejne spotkanie jest planowane na sierpień.

17 września 2022

Data
17 września 2022, 19:05-20:02
Miejsce
online (Zoom)
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

Spotkanie przeprowadzono w formie dyskusji na platformie Zoom w celu weryfikacji sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021. Członkowie zapoznali się z dokumentami przed spotkaniem. Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie finansowe (uchwała UKR 2022-3) i informacja o tym została przesłana na listę mailingową SWMPL.

Ponadto TR zreferował przebieg spotkania w zakresie dialogu członkowskiego. Karol007 wskazał potrzebę cyfrowego udostępnienia uchwał komisji z wcześniejszych lat, przechowywanych w formie papierowej w archiwum Stowarzyszenia i nie udostępnionych dotąd na stronie.

Przedyskutowano możliwości spotkania komisji na żywo.

31 grudnia 2022

Data
31 grudnia 2022, 11:05-13:00
Miejsce
Warszawa (Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski) plus zdalnie Karol Głąb.
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

KR skorzystała z możliwości spotkania na żywo. Omówiliśmy spostrzeżenia z ostatnich miesięcy pracy zarządu, przejęcie obowiązków przez nową dyrektor i po zmianach personalnych wśród pracowników, a także status tematów podnoszonych podczas i między poprzednimi spotkaniami. Rozpoczęliśmy przygotowania do oceny pracy Zarządu za rok 2022 i przedyskutowaliśmy możliwości usprawnienia kontrolnej roli KR.

Kolejne spotkania odbędą się online, zaś spotkanie w pełnym składzie na żywo jest planowane w połączeniu z innymi wydarzeniami WMPL.

23 czerwca 2023

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 przyjęte 23 czerwca 2023
Data
23 czerwca 2023, 21:00-23:00
Miejsce
Olsztyn (Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski) plus zdalnie Karol Głąb.
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

KR skorzystała z możliwości spotkania na żywo przy okazji Konferencji Wikimedia Polska w Olsztynie. W trakcie spotkania ukończono prace nad dokumentami na walne zebranie (sprawozdanie z działalności własnej oraz ocena pracy Zarządu) oraz przyjęto dwie uchwały w tej sprawie.

14 października 2023

Data
14 października 2023, 20:30 - 21:20
Miejsce
zdalnie (rozmowa video Facebook)
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

Spotkanie przeprowadzono w formie zdalnej. TR zreferował przebieg części spotkania Zarządu, w którym uczestniczył w tym samym dniu. Członkowie KR przedyskutowali następujące tematy: prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, zasady zarządzania konfliktem interesów w stowarzyszeniu, korzystanie z pełnomocnictw przez członków w trakcie walnych zebrań, propozycja utworzenia kapitału żelaznego. Ponadto przedyskutowano możliwość spotkania się na żywo w pełnym składzie KR przed upływem końca roku.

6 listopada 2023

Data
6 listopada 2023, 21:00 - 22:00
Miejsce
zdalnie (Facebook)
Obecni
Karol Głąb, Tadeusz Rudzki, Leszek Dobrowolski

Spotkanie przeprowadzono w formie zdalnej po wcześniejszej wymianie maili. Podjęto uchwałę UKR 2023-5, w której Komisja zajęła stanowisko wobec wezwania przedsądowego, które wpłynęło do Stowarzyszenia. Oczekujemy polubownego rozwiązania sprawy w formie ugody. Tadeusz Rudzki poruszył też kwestię ciągłości działania zespołu wsparcia społeczności z pytaniem o potencjalną rekrutację na miejsce Foki. Obie kwestie zostały przekazane mailowo do Zarządu.